Besluiten college 6 mei 2020

1. Voorontwerp bestemmingsplan Scharsterbrug - Scharren 19

Van: 1940209754 - VTH
Het college besluit in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Scharsterbrug – Scharren 19 en deze in procedure te brengen.

2. Beleidsplan wegbeheer 2020-2024

Van: 1940207483 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. akkoord te gaan met de inhoud van het Beleidsplan wegbeheer 2020-2024 met herziening in 2022;
  2. het beleidsplan wegbeheer inclusief financieringsvoorstel 2021-2023, voor te leggen aan de raad ter vaststelling.

3. Jaarplan wegen 2020

Van: 1940210000 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. het Jaarplan wegen 2020 vast te stellen;
  2. de financiën van het Jaarplan wegen te dekken uit de voorziening Wegen en de kadernota 2019.

4. Aanwijzing van klachtencoördinator en toevoegen als secretaris voor de commissie bezwaarschriften

Van: 1940210137 – bestuur en concernadvies
Het college besluit mevrouw D. de B met ingang van 20 april 2020:

  1. aan te wijzen als klachtencoördinator;
  2. toe te voegen als secretaris voor de commissie bezwaarschriften.

5. Financiële verantwoording 2019 adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren

Van: 1940208418 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de financiële verantwoording over het budget van 2019 van de adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren ter kennisgeving aan te nemen.