Besluiten college 5 maart 2019

Dit item is verlopen op 18-03-2020.

1. Financiële ontwikkelingen Jeugdhulp

Van: 1940158154 - samenleving
Het college besluit de ‘Rapportage november/december 2018, kosten ontwikkeling jeugdhulp’ ter kennisgeving aan te nemen. De bevindingen ten aanzien van de financiële ontwikkelingen van de jeugdhulp voor 2019 e.v. worden meegenomen in de kadernota 2019.

2. Wob verzoek 11 fountains fontein te Sloten

Van: 1940149238 - bedrijfsvoering
Het college besluit het Wob verzoek, door NDC media groep inzake documenten inzake de 11 Fountains fontein Kievit te Sloten, af te doen middels concept Wob-besluit, inclusief de bijlagen.

3. Verslag ruimtelijke ordening 2018

Van: 1940158887 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van het Verslag ruimtelijke ordening 2018;
  2. het verslag met een raadsmemo ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

4. Principeverzoek, wijziging bedrijfsbestemming in woonbestemming Herenweg 95 in Oosterzee

Van: 1940159040 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het wijzigingen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming van het perceel Herenweg 95 in Oosterzee.