Besluiten college 4 februari 2020

1. Onttrekking Gale Hamkesstraat te Lemmer aan het openbaar verkeer

Van: 1940168158 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen de Gale Hamkesstraat te Lemmer te onttrekken aan het openbaar verkeer.

2. Uitbreiden van het kantoorgedeelte van het bedrijfsgebouw op de locatie Beuckenswijkstraat 60 te Sondel

Van: 1940170383 - VVH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van het kantoorgedeelte van het bedrijfsgebouw op de locatie Beuckenswijkstraat 60 te Sondel;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 6 weken ter inzage te leggen.

3. Verkoop bij inschrijving perceel grond gelegen tussen de Munnikeleane en de Bargebekwei te Balk

Van: 1940183114 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het perceel te koop aan te bieden door middel van een verkoop bij inschrijving, zoals omschreven in procedure.

4. Sluiting pand Geelgieterstraat 4 in Joure op grond van art. 13b Opiumwet

Van: 1940193048 - VVH
De burgemeester besluit het pand Geelgietersstraat 4 in Joure gedurende 3 maanden te sluiten op grond van art. 13b van de Opiumwet.

5. Straatnaamgeving Het Eyland en Meer van Eysinga te Sint Nicolaasga

Van: 1940197243 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de naam Het Eyland vast te stellen voor de straat die wordt gerealiseerd in recreatieplan Het Eyland te Sint Nicolaasga, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;
  2. de naam Meer van Eysinga vast te stellen voor de straat die is gerealiseerd in het gelijknamige project dat wordt gerealiseerd ten noorden van de Blauwpleats, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;
  3. te bepalen dat de kosten die gepaard gaan aan dit besluit ten laste komen van initiatiefnemer.