Besluiten college 31 maart 2020

1. Richtlijnen annulering gesubsidieerde activiteiten wegens coronavirus

Van: 1940206350 - samenleving
Het college besluit de richtlijnen annulering gesubsidieerde activiteiten wegens coronavirus vast te stellen.

2. Wijzigingsplan Balk - Op 'e Golfbaan

Van: 1940206619 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Op ‘e Golfbaan te Balk' en voor dit ontwerpplan de formele procedure te starten.

3. Opschorten innen pachten en huren

Van: 1940207171 - bedrijfvoering
Het college besluit

  1. voor de duur van de door de overheid afgekondigde sluitingsperiode de inning van de pachten en huren op te schorten;
  2. na opheffen van de sluitingsperiode de ondernemers die van deze regeling gebruik hebben gemaakt een betalingsregeling aan te bieden.

4. Collegeadvies mandaatregeling en overzichten 2020

Van: 1940206780 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

  1. de Mandaatregeling gemeente De Fryske Marren vast te stellen;
  2. de lijst gemandateerde bevoegdheden vast te stellen.

5. Burgemeestersadvies mandaatregeling en overzichten 2020

Van: 1940206780 - bedrijfsvoering
De burgemeester besluit:

  1. de Mandaatregeling gemeente De Fryske Marren vast te stellen;
  2. de lijst gemandateerde bevoegdheden vast te stellen.