Besluiten college 30 oktober 2018

Dit item is verlopen op 08-11-2019.

1. Raadsmemo inventarisatie bewoning op recreatieparken

Van: 194085114 - VVH
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het raadsmemo.

2. Nieuwe statuten Miks welzijn

Van: 1940133892 - samenleving
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de wijziging van de statuten van Miks welzijn;
 2. Miks welzijn hierover te informeren via (concept)brief.

3. Sociale paragraaf bij aanbestedingen sociaal domein

Van: 1940142340 – samenleving
Het college besluit het advies van de adviesraad sociaal domein voor kennisgeving aan te nemen.

4. Vaststellen bestemmingsplan Industriezandwinning IJsselmeer/vaststellen beeldkwaliteitplan werkeiland IJsselmeer

Van: 940136510 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen:
  a. de Antwoordnota zienswijzen Zandwinning IJsselmeer vast te stellen voor zover het betreft de hierin opgenomen beantwoording van de zienswijzen die betrekking hebben op het bestemmingsplan Industriezandwinning IJsselmeer;
  b. het bestemmingsplan Industriezandwinning IJsselmeer als opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPDFM17IJSINDSZAND-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen;
  d. het Beeldkwaliteitplan werkeiland IJsselmeer vast te stellen en onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota.

5. Fairtrade paragraaf inkoop- en aanbestedingsbeleid

Van: 194024326 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de principes voor eerlijke handel te onderschrijven door zich uit te spreken voor fair trade;
 2. dit standpunt te verankeren in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente, zijnde een verdere uitwerking van de ethische en ideële uitgangspunten (maatschappelijk verantwoord ondernemen) van dit beleid;
 3. naast het zich uitspreken voor fair trade, zoveel als mogelijk fairtrade gecertificeerde producten aan te schaffen en dit in ieder geval te doen voor koffie, thee en cacao;
 4. ervan kennis te nemen dat met bovenstaande besluiten de stappen worden gezet om te komen tot het predicaat ‘Fairtrade gemeente’.

6. Principeverzoek voor het ombouwen van de vergaderruimte tot luxe 1-kamer appartement, Kupersleantsje 5B in Terherne

Van: 1940142329 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het ombouwen van de vergaderruimte tot luxe appartement.

7. Het opstarten van een zorgboerderij op het perceel Harichsterdyk 48 in Harich

Van: 1940141374/ PV 20180020 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een kleinschalige zorgboerderij op het perceel Harichsterdyk 48 in Harich.

8. Beleidsregels artikel 13b Opiumwet

Van: 1940143015 - VVH
De burgemeester besluit de oude beleidsregel ‘De Fryske Marren beleidsregels artikel 13b Opiumwet’ in te trekken en ‘beleidsregels artikel 13b Opiumwet De Fryske Marren 2018’ vast te stellen.

9. Nadere regels Wet aanpak woonoverlast

Van: 1940143016 - VVH
De burgemeester besluit nadere regels voor de Wet aanpak woonoverlast vast te stellen.

10. Resultaat behandeling door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van de zienswijzen op Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Van: 194049253 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het resultaat van de behandeling van de zienswijzen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor kennisgeving aan te nemen.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 17 november 2018, 14.00 uur
Locatie : Lemmer
Onderwerp : Intocht sinterklaas (verwelkomen)
Wie : Burgemeester Veenstra

Datum : 17 november 2018, 14.00 uur
Locatie : Sint Nicolaasga
Onderwerp : Intocht sinterklaas (verwelkomen)
Wie : Wethouder Durksz

Datum : 17 november 2018, 14.00 uur
Locatie : Joure
Onderwerp : Intocht sinterklaas (verwelkomen)
Wie : Wethouder Boerland

Datum : 17 november 2018, 15.00 uur
Locatie : Langweer
Onderwerp : Intocht sinterklaas (verwelkomen)
Wie : Wethouder Boelsma