Besluiten college 30 april 2019

Dit item is verlopen op 13-05-2020.

1. Kadernota 2019

Van: 1940160880 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Kadernota 2019 en deze ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad, met dien verstande dat:
  • de kadernota-aanmeldingen genoemd in paragraaf 4.5 van de Kadernota 2019 worden gehonoreerd en de overige kadernota-aanmeldingen niet worden gehonoreerd;
  • aanmelding 15, herinrichting plein dorpshuis Harich bij heroverweging niet gehonoreerd wordt;
  • aanmelding 18, Programma Invoering Omgevingswet wordt gedekt uit de algemene reserve;
  • de investering uit aanmelding 34, IHP fasering onderwijshuisvesting 2021-2023, op € 4.000.000 wordt bepaald;
  • aanmelding 87, restauratie lantaarn Jouster Toer, gehonoreerd wordt;
 2. in te stemmen met de maatregelen begroting in balans in paragraaf 4.4 en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;
 3. kennis te nemen van het meerjarenperspectief leges en heffingen (zie bijlage 7 in boekwerk);
 4. aan de lijst niet te honoreren een korte verklaring wordt toegevoegd waarom het college voorstelt deze aanmeldingen niet te honoreren.

2. Vervolgen vergunningprocedures zandwinning IJsselmeer

Van: 1940166820/1940167008 - VVH
Het college besluit:

 1. het verzoek van Smals en Liander om de besluitvorming op de aangevraagde omgevingsvergunningen voor de zandwinning in het IJsselmeer aan te houden totdat het besluit van de gemeenteraad omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan voor de zandwinning onherroepelijk is geworden, niet te honoreren;
 2. Smals en Liander conform de bij dit advies gevoegde brieven in kennis te stellen.

3. Begrotingswijziging 2019 FUMO

Van: 1940167505 - VVH
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de aan de gemeenteraad voor zienswijzen aangeboden FUMO begrotingswijziging 2019.
 2. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen.

4. Beslissing op bezwaar inzake verkoopvergunning van consumentenvuurwerk

Van: 1940151643 - VVH
Het college besluit;

 1. conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van reclamant niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. reclamant te berichten middels de conceptbeslissing op bezwaar.

5. Woonplaatsgrenswijziging tussen Joure en Haskerhorne

Van: 1940166646 - bedrijfsvoering
Het college besluit de nieuwe woonplaatsgrenswijziging tussen Joure en Haskerhorne vast te stellen, zoals in de kaart “180419 Nieuwe woonplaatsgrens Joure Haskerhorne 1940166646” is vastgelegd.

6. Aanbiedingsbrief begroting 2020, jaarstukken 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Fryslân

Van: 1940163518 - VVH
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de begroting 2020, jaarstukken 2018 en eerste begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Fryslân en geen zienswijzen in te dienen.

7. Gymnastiekvervoer van basisscholen Oosterzee naar sportzaal De Twilling in Echten en terug

Van: 1940161211 - samenleving
Het college besluit het gymnastiekvervoer van Oosterzee naar Echten en terug voor de groepen 3, 4 en 5 van het primair onderwijs in Oosterzee blijvend te faciliteren.

8. Indexering ouderbijdragen leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

Van: 1940156750 - VVH
Het college besluit:

 1. de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 te indexeren conform het advies van de VNG;
 2. het drempelbedrag voor het individueel vervoer in het basisonderwijs te indexeren van € 530,- naar € 560,-;
 3. hiervoor de beleidsregels leerlingenvervoer aan te passen opnieuw vast te stellen.