Besluiten college 29 januari 2019

Dit item is verlopen op 12-02-2020.

1. Automatisering Museum Joure en Mar en Klif

Van: 1940153682 - samenleving
Het college besluit een bijdrage te verlenen van € 6.820,00 in de fusiekosten van Museum Joure en Mar en Klif ten behoeve van synchroniseren van de automatisering.

2. Raadsmemo vragen industriezandwinning IJsselmeer

Van: 1940154369 – ruimtelijke ontwikkeling/directie
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het raadsmemo.

3. Subsidieregeling advies eigen woning

Van: 1940153371 – samenleving
Het college besluit:

 1. de subsidieregeling advies eigen woning vast te stellen;
 2. het subsidieplafond 2019 van de subsidieregeling advies eigen woning vast te stellen op € 150.000,00, als bepaald in artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening, met als onderverdeling € 137.000,00 voor het basisadvies en € 13.000,00 voor het gasloos advies.

4. Verzoek herziening bestemmingsplan Buren 35 in Oosterzee

Van: 1940150789 - vvh
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het concept bestemmingsplan “Oosterzee – Buren 35”, mits:
  a. de oppervlakte bedrijfsbebouwing begrensd wordt tot de huidige oppervlakte;
  b. aan de zuidoostzijde de huidige tuin een groenbestemming krijgt;
 2. het bestemmingsplan na bovengenoemde aanpassing verder in procedure te brengen, nadat de akkoordverklaring van de kosten is ondertekend.

5. Memo inzake verruiming van het gebruik van het Raadhuis

Van: 1940152270 - bedrijfsvoering
Het college besluit de memo voor kennisgeving aan te nemen.

6. Voorontwerp bestemmingsplan Sint Nicolaasga-Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei

Van: 1940150367 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het voorontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga-Kabelwaterskibaan Tsjûkemarwei inspraak- en overlegrijp te verklaren;
 2. de inspraak- en overlegprocedure te starten en op basis van de ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling (vormvrij)’ vast te stellen dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

7. Het wijzigen van het gebruik en het intern verbouwen van de woning op het perceel Wyldemerkwei 6 te Harich

Van: 1940124226 - vvh
Het college besluit:

 1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van het gebruik en het intern verbouwen van de woning op het perceel Wyldemerkwei 6 te Harich;
 2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
 3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

8. Het wijzigen van de bestemming Schoterweg 17 in Rotstergaast

Van: 1940147267 - vvh
Het college besluit:

 1. de procedure met het wijzigingsplan op te starten nadat de landschappelijke inpassing als voorwaardelijke verplichting is opgenomen;
 2. de vaststelling van het wijzigingsplan te mandateren aan het afdelingshoofd vvh als er geen zienswijzen op het ontwerpplan binnenkomen.