Besluiten college 28 januari 2020

1. Tussenstap in verband met verdere herstelbesluitvorming over het bestemmingsplan ‘Goingarijp 2016’

Van: 1940181231 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen om overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel met -besluit:

  1. het besluit van 29 november 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan Goingarijp 2016 met betrekking tot het gestelde in artikel 8 'Recreatie-Verblijfsrecreatie 1' te herbevestigen in die zin dat bij een maximale benutting van de bouwregels een zomerhuis met bijbehorende bouwwerken kan ontstaan van 150 m2;
  2. een nader voorstel over de bouwregels en verbeelding voor deze bestemming af te wachten in verband met herstelbesluitvorming over het bestemmingsplan ‘Goingarijp 2016’.

2. Besluit op bezwaar inzake sluiting jachtwerf Nerushoek

Van: 1940198941 - VVH
De burgemeester besluit:

  1. het besluit conform het advies van de bezwarencommissie deels te herroepen en te volstaan met de sluiting van de reeds gesloten bedrijfspanden behorende bij het adres Buorren 8b voor een periode van 6 maanden en de woning aan de Buorren 8a niet bij de sluiting te betrekken;
  2. de proceskostenvergoeding van € 1.024,- toe te kennen.

3. Samenwerkingsovereenkomst RES Fryslân

Van: 1940178152 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de samenwerkingsovereenkomst Regionale Energiestrategie Fryslân te ondertekenen.

4. Principeverzoek maatschappelijke functie Welgelegen 15 Harich

Van: 1940198371 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de planologische wijziging van Welgelegen 15 naar een maatschappelijke functie.

5. Vaststelling bestemmingsplan Hoitebuorren 2 en 11 Oudemirdum

Van: 1940147079 - VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
Het bestemmingsplan Oudemirdum, Hoitebuorren 2 en 11 als opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPOUM19HOITBR2EN11-ON01 ongewijzigd vast te stellen.