Besluiten college 28 april 2020

1. Gezondheidsbeleid

Van: 1940200673 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. het beleidsplan gezondheid 2020 – 2024 vast te stellen;
  2. het beleidsplan gezondheid 2020 – 2024, via bijgevoegd raadsvoorstel, ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
  3. als er geen extra geld voor de uitvoering via de Kadernota beschikbaar wordt gesteld de uitvoering aan te passen.

2. Straatnaamgeving de Molier te Oosterzee

Van: 1940209152 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de naam De Molier vast te stellen voor een nieuw te realiseren straat in Oosterzee, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

3. Jaarverslag 2019 VVV

Van: 1940209742 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2019 van VVV Waterland van Friesland en besluit het jaarverslag aan de raad ter kennis te brengen.

4. Zienswijze FUMO lidmaatschap WSGO

Van: 1940204489 - VTH
Het college besluit kennis te nemen van het aan de raad voor zienswijzen aangeboden voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de FUMO om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) en de raad voor te stellen daarop geen zienswijze in te dienen.

5. Jaarrapportage huisvesting statushouders 2019

Van: 1940209716 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de Jaarrapportage huisvesting statushouders 2019 vast te stellen;
  2. conform de prestatieafspraken deze vastgestelde rapportage beschikbaar te stellen aan de ketenpartners.

6. Evaluatie Thuis Best DFM

Van: 1940208981 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de evaluatie van de bewustwordingscampagne Thuis Best De Fryske Marren;
  2. de bewustwordingscampagne in haar huidige vorm uiterlijk 31-12-2020 te beëindigen;
  3. de doorontwikkeling van de voorlichting over Langer Thuis wonen via een opgave gerichte aanpak vorm te geven;
  4. de communicatie rond Langer Thuis Wonen te koppelen aan bredere communicatie in het sociaal domein.