Besluiten college 26 mei 2020

1. Uitwerking coulanceregeling zorgaanbieders Wmo

Van: 1940211039 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. aan te sluiten bij de landelijke uitwerking ten aanzien van continuïteit van de financiering Wmo;
  2. daarbij ten aanzien van de vaststelling van de gegarandeerde omzet per 4 weken uit te gaan van de gemiddelde maandomzet over de eerste twee perioden van 2020 als meest representatieve uitgangspunt;
  3. in overleg te treden met de betreffende aanbieders indien de onder 2. voorgestelde vaststelling garantieomzet aanzienlijk afwijkt van de gemiddelde omzet van 2019 of de omzet op andere wijze sterk fluctueert.

2. Bestemmingsplan Sloten - Lange Jerden 2

Van: 1940179364 - VTH
Het college besluit:

  1. vast te stellen dat voor het bestemmingsplan Sloten – Lange Jerden 2 geen MER hoeft te worden opgesteld;
  2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Sloten – Lange Jerden 2 en de bestemmingsplanprocedure voort te zetten.

3. Proces- en onderzoekskosten GR Fryslân West en NV Empatec

Van: 1940211344 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit bij te dragen in de kosten van onderzoek GR Fryslân-West en NV Empatec naar evenredigheid inwoneraantal.

4. Zienswijze ontwerpbegroting FUMO 2021

Van \: 1940204489 - VTH
Het college besluit kennis te nemen van de aan de raad voor zienswijzen aangeboden ontwerpbegroting FUMO 2021 en de raad voor te stellen een reactie in te dienen conform concept brief.