Besluiten college 26 februari 2019

Dit item is verlopen op 12-03-2020.

1. Raadsvragen CDA over rioolheffing

Van: 1940153195 - bedrijfsvoering
Het college besluit om in te stemmen met de inhoud van de raadsmemo.

2. Verordening leerlingenvervoer De Fryske Marren

Van: 1940152450 - samenleving
Het college besluit:

 1. met de verordening leerlingenvervoer De Fryske Marren en de toelichting en de samenvatting in te stemmen;
 2. de beleidsregels leerlingenvervoer De Fryske Marren vast te stellen;
 3. de beleidsregels leerlingenvervoer De Fryske Marren te publiceren en de betrokken ouders, scholen, vervoerder te informeren;
 4. de verordening leerlingenvervoer De Fryske Marren aanbieden aan de raad om deze vast te stellen.

3. Vrijwilligersacademie Fryslân

Van: 1940157748 - samenleving
Het college besluit kennis te nemen van het verzoek van de Vrijwilligersacademie om een bijdrage van de gemeente voor het behoud van de academie en een positief standpunt in te nemen tijdens de vergadering van de VFG op 28 februari 2019.

4. Financiering Mijn Toekomst 2019

Van: 1940154706 - samenleving
Het college besluit:

 1. de voorgestelde activiteiten binnen het project Mijn Toekomst voor 2019 vast te stellen;
 2. hiervoor aan VluchtelingenWerk Noord Nederland een bedrag van € 5652,- beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van het re-integratie budget;
 3. op basis van de evaluatie afspraken te maken voor 2020 en verdere jaren.

5. Route participatie statushouders

Van: 1940150074 – samenleving
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de samenvattende evaluatie “Route participatie statushouders” en deze ter kennisname voor te leggen aan de Raad;
 2. de stuurgroep participatie statushouders en de werkgroep participatie statushouders te continueren vanaf 1 januari 2019 en deze een bredere opdracht, uitvoeren Veranderopgave Inburgering, te verstrekken.

6. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Menning 33 in Oudehaske

Van: 1940133106 - VVH
Het college besluit

 1. conform het afgegeven advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. de bestreden besluit, onder verbetering van de motivering, in stand te laten.

7. Herinrichting zuidelijk deel Plantsoen Bakhuizen

Van: 1940139540 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het ontwerp Herinrichting zuidelijk deel van het Plantsoen te Bakhuizen definitief vast te stellen;
 2. de gemeenteraad voor te stellen een klein deel van het westelijk deel van de straat Plantsoen aan het openbaar verkeer te onttrekken.

8. Het realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum op de locatie Wikelerdyk 9a in Balk

Van: 1940157616 - VVH
Het college besluit:

 1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum op de locatie Wikelerdyk 9a in Balk;
 2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
 3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen;
 4. In geval van instemming van de raad met het onder besluitpunt 2 genoemde voorstel gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, gedurende 14 dagen het ontwerp-gedoogbesluit voor zowel de bouw als het gebruik van het asielzoekerscentrum ter inzage te leggen.

9. Procedure uitgifte bouwkavels particulieren gemeente De Fryske Marren

Van: 1940157290 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de Procedure uitgifte bouwkavels particulieren gemeente De Fryske Marren vast te stellen.

10. Deelname Project Vitale Regio Fryslân

Van: 1940158320 - samenleving
Het college besluit deel te nemen aan het project Vitale Regio Fryslân (Regio Lemmer).

11. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning It Hôf 17a in Goingarijp

Van: 1940144423 - VVH
Het college besluit:

 1. conform het afgegeven advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. de bestreden omgevingsvergunning in stand te laten.

12. Handhavingsverzoek tegen de bebouwing van het AZC

Van: 1940145678 - VVH
Het college besluit om het handhavingsverzoek, nummer 1600081, van 5 november 2018 tegen de bebouwing van het AZC op de agrarisch percelen aan de Wikelerdyk te Balk af te wijzen.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum 15 maart 2019, 16.00 uur
Locatie : Raadzaal gemeentehuis Joure
Onderwerp : Afscheid wethouders Durksz en Stoker
Wie : Voltallig college

Datum : 14 maart 2019, 13.00 uur
Locatie : Fun Plaza in het Abe Lenstra stadion
Onderwerp : Opening beroepenfeest VMBO Stage
Wie : Wethouder Boelsma