Besluiten college 25 augustus 2020

1. Voorontwerpbestemmingsplan Oosterzee-West

Van: 1940218118 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Oosterzee-West vrij te geven voor het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

2. Vaststellen 'Bestemmingsplan Reparatieplan bestemmingsplan Goingarijp 2020’

Van: 1940181231 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen :

  1. het ‘Bestemmingsplan Reparatieplan bestemmingsplan Goingarijp 2020’ vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Samenwerking met de woningbouwcorperaties bij huurachterstanden

Van: 1940210630 - maatschappelijke ontwikkeling
De burgemeester besluit wethouder L. Boelsma op grond van artikel 171 van de Gemeentewet aan te wijzen om de oplegger horend bij het uitvoeringsplan instrumentenkoffer betaalbaarheid te ondertekenen.

4. Sluiting panden drugslab Langweer

Van: 1940217945 - bestuur en concernadvies
De burgemeester besluit de panden aan de Pontdyk 7 te Langweer op grond van artikel 13b lid 1 van de Opiumwet te sluiten voor een periode van 3 maanden.

5. Indienen zienswijzen op Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân (zon)

Van: 1940219209 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met conceptbrief met zienswijzen op de ‘Ontwerp Wijziging Verordening Romte (zon)’.