Besluiten college 24 september 2019

Dit item is verlopen op 07-10-2020.

1. Nota Grondbeleid 2020 – 2024, Notitie grondprijsbeleid 2020 – 2024 en Nota uitgifte snippergroen 2020 - 2024

Van: 1940183247 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de Nota Grondbeleid 2020 – 2024, Notitie grondprijsbeleid 2020 – 2024 en de Nota uitgifte snippergroen 2020 – 2024 ter vaststelling aan te bieden aan de raad volgens bijgevoegd raadsvoorstel.

2. Gemeentelijk monumentenbeleid De Fryske Marren

Van: 1940161409 – VVH
Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen om de beleidsnotitie ‘Gemeentelijk monumentenbeleid De Fryske Marren’ vast te stellen;
  2. de raad voor te stellen om de Erfgoedverordening De Fryske Marren vast te stellen.

3. Deelname pilot Brede intake en plan inburgering en participatie (PIP)

Van: 1940178472 - samenleving
Het college besluit het Convenant tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gemeente De Fryske Marren te ondertekenen en hiermee deelname aan het pilotprogramma Brede intake en plan inburgering en participatie (PIP) te bevestigen.

4. Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (tijdelijk tot uiterlijk 17 maart 2022) op het perceel Wikelerdyk 9a in Balk

Van: 1940157616 – VVH
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de afgegeven Verklaring van geen bedenkingen (definitief);
  2. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

5. Uitspraak rechtbank inzake beroep tegen verleende omgevingsvergunning Delbuursterweg 7 Sondel

Van: 1940141132 – VVH
Het college besluit kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank inzake het beroep dat is ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning voor de pluimveehouderij aan de Delbuursterweg 7 te Sondel en geen hoger beroep in te stellen.

6. Aanpassing subsidieregeling inwonersinitiatieven

Van: 1940176380 – samenleving
Het college besluit de aangepaste subsidieregelingen vast te stellen.

7. Sluiting woning te Lemmer o.g.v. 13b Opiumwet

Van: 1940170571 – VVH
De burgemeester besluit het woonschip en bijbehorende erf in Lemmer tijdelijk te sluiten voor een periode van 3 maanden.