Besluiten college 23 oktober 2018

Dit item is verlopen op 01-11-2019.

1. Concept Woonvisie De Fryske Marren 2019 - 2023

Van: 1940111745 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:
1. in te stemmen met de concept Woonvisie De Fryske Marren 2018 – 2023;
2. de raad voor te stellen eveneens in te stemmen met de Concept Woonvisie De Fryske Marren 2018 – 2023 en deze ter inspraak voor te leggen.

2. Principeverzoek Vogelzangweg 2 in Rottum; het realiseren van een hondenschool, theetuin, dagbesteding en minicamping

Van: 1940141864 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek, onder voorwaarde dat de woning een bedrijfswoning is.

3. Ondertekening handvest Charter for Walking

Van: 1940142671 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ondertekenen van het handvest Charter for Walking;
2. de in het Charter for Walking uitgesproken intenties mee te nemen bij de ontwikkeling van plannen in het kader van verkeer en vervoer.

4. Eigendomsoverdracht drie stukjes terrein basisschool Bloei in Terherne

Van: 1940142898 - samenleving
Het college besluit de gezamenlijke akte door de burgemeester te laten ondertekenen, zodat drie stukjes terrein van basisschool Bloei in Terherne formeel in eigendom wordt overgedragen van CBO Meilân naar de gemeente, zodat de gemeente deze kan verkopen aan drie omwonenden.

5. Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing uitbreiding ligboxenstal Bloksleat 5 te Broek

Van: 1940137171 - VVH
Het college besluit dat geen milieueffectrapport nodig is bij de voorbereiding van het te nemen besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de ligboxenstal aan de Bloksleat 5 te Broek.

6. Bezwaar advocaten inzake afwijzing verzoek inzage in persoonsgegevens

Van: 1940105394 – bedrijfsvoering
Het college besluit om -in afwijking van het advies van de bezwarencommissie- reclamante niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar en dientengevolge de ingebrekestelling af te wijzen.

7. Verzoek advocaten om verstrekking document

Van: 1940125019 - bedrijfsvoering
Het college deelt aan advocaten schriftelijk mee geen besluit te zullen nemen op het door hen ingediende verzoek tot verstrekking van een document, daar het college zich niet bevoegd acht tot het nemen van een besluit nu het verzoek niet als Wob-verzoek resp. aanvraag in de zin van artikel 1:3 Awb kan worden aangemerkt.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 8 november 2018, 16.00 uur
Locatie : Sint Nicolaasga, nnb
Onderwerp : Opening dag van de Mantelzorg
Wie : Wethouder J. Boerland

Datum : 5 november 2018, 14.00 uur
Locatie : Gemeentehuis in Joure
Onderwerp : Opening miniconferentie Respijtzorg Mantelzorg
Wie : Wethouder J. Boerland