Besluiten college 23 juni 2020

1. Ontwerp bestemmingsplan Koaiwei 3 in Bakhuizen

Van: 1940179362 - VTH
Het college besluit de procedure met het ontwerp bestemmingsplan Bakhuizen, Koaiwei 3 te vervolgen en het plan ter in zage te leggen.

2. Aanvraag omgevingsvergunning Gemaalweg 2 en 4 te Lemmer

Van: 1940200751 - VTH
Het college besluit de omgevingsvergunning (OV 2020013) te verlenen.

3. Aanvraag omgevingsvergunning Vegelinsweg 11 te Joure

Van: 1940200753 - VTH
Het college besluit de omgevingsvergunning (OV 2020008) te verlenen.

4. Bestemmingsplan Partiële Herziening Joure Kom

Van: 1940201785 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit kennis te nemen van de voorgestelde wijze van verwerking van de resultaten van de overleg en inspraakprocedure aan de hand van ‘Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid’ en in te stemmen met de start van de vaststellingsprocedure door het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

5. Beslissing op bezwaar verleende omgevingsvergunning voor een tijdelijke cmc pilot composteringsinrichting nabij Tramwei 2 Broek

Van: 1940205388 - VTH
Het college besluit:

 1. het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren;
 2. het bestreden besluit in stand te houden.

6. Advies Jaarverslag 2019 en Begroting 2021 Afvalsturing Friesland

Van: 1940213877 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 en de Begroting 2021 van Afvalsturing Friesland;
 2. het Jaarverslag 2019 en Begroting 2021 na vaststelling in de aandeelhoudersvergadering van Afvalsturing Friesland van 26 juni 2020 ter informatie te verstrekken aan de raad.

7. Vaststellingsprocedure wijzigingsplan Balk - Op 'e Golfbaan

Van: 1940215069 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. het wijzigingsplan Balk – Op ‘e Golfbaan, als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940. BWBLK18OPEGOLFBAAN-VA01, ongewijzigd vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

8. Evaluatie centrumregeling SDF

Van: 1940206537 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad met een raadsmemo te informeren over de voortgang van de evaluatie centrumregeling SDF

9. Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Komelkersstrjitte 8 Terherne

Van: 1940203402 - VTH
Het college besluit:

 1. de bezwaren conform het advies van de bezwarencommissie ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit, onder verbetering van de motivering, in stand te laten.

10. Definitief ontwerp parkeren 't Zand in Joure

Van: 1940203667 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de reactienota parkeren ’t Zand in Joure vast te stellen;
 2. het definitief ontwerp parkeren ’t Zand in Joure vast te stellen;
 3. circa 624 m2 grond van de Veiligheidsregio over te nemen tegen een boekwaarde van € *** per m2.

11. Jaarverslag adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren 2019

Van: 1940213845 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit het jaarverslag 2019 van de adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren ter kennisgeving aan te nemen.