Besluiten college 23 april 2019

Dit item is verlopen op 06-05-2020.

1. Continuering provinciale project preventieve zorg op school

Van: 1940152919 - samenleving
Het college besluit de financiering van het provinciale project preventieve zorg op school te continueren tot 1-1-2021 en het bedrag ten laste te brengen van het budget preventief jeugdbeleid.

2. Handhavinguitvoeringsprogramma 2019 (HUP 2019)

Van: 1940163329 - VVH
Het college besluit:

  1. het Handhavinguitvoeringsprogramma 2019 (HUP 2019) vast te stellen;
  2. het Handhavinguitvoeringsprogramma 2019 (HUP 2019) ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.

3. Financiële verantwoording adviesraad Sociaal Domein over budget 2018

Van: 1940162673 - samenleving
Het college besluit de financiële verantwoording over het budget van 2018 van de adviesraad Sociaal Domein DFM ter kennisgeving aan te nemen.

4. Definitief ontwerp herinrichting Lyklamawei Nijemirdum

Van: 1940162365 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het ontwerp herinrichting Lyklamawei Nijemirdum definitief vast te stellen.