Besluiten college 22 oktober 2019

1. Besluitvorming tot afwijzing verzoek onttrekking pad Omkromte aan de openbaarheid

Van: 194029566 - VVH
Het college besluit:
de raad voor te stellen:

 1. kennis te nemen van het feit dat er geen zienswijzen zijn binnengekomen inzake het voorgenomen besluit tot afwijzing van het verzoek tot onttrekking van het pad van de Kooilaan aan de openbaarheid;
 2. te beslissen, conform het voorgenomen besluit en bijgevoegde conceptbeschikking, dat het verzoek tot onttrekking van het pad van de Kooilaan aan de openbaarheid wordt afgewezen.

2. Voortzetting SROI coördinatiepunt

Van: 1940186726 - samenleving
Het college besluit:

 1. opdracht te geven tot voortzetting van het SROI coördinatiepunt;
 2. uitvoering te positioneren bij BZF, gemeente Leeuwarden;
 3. de structurele jaarlijkse bijdrage van € 10.400 te dekken binnen de begroting van re-integratie.

3. Definitief Ontwerp Straatweg Zuid Lemmer

Van: 1940167031 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de reactienota voor het zuidelijk deel van de Straatweg vast te stellen;
 2. het definitief ontwerp voor het zuidelijk deel van de Straatweg in Lemmer vast te stellen.

4. Vergoeding 1e inrichting SVN de Cocon

Van: 1940184293 - samenleving
Het college besluit:

 1. het normbedrag voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair à € 65.975,82 aan Stichting Nije Gaast over te maken. Dit bedrag is bestemd voor de uitbreiding van CBS de Bolster in Balk voor de School voor nieuwkomers de Cocon;
 2. de huurvergoeding voor het gebruik van één lokaal in CBS de Bolster voor de School voor nieuwkomers de Cocon aan Stichting Nije Gaast over te maken. Voor 2019 komt de huurvergoeding naar rato neer op € 2.177,96;
 3. stichting Nije Gaast hierover per brief te informeren.

5. Bestemmingsplan Hoitebuorren 2 en 11 te Oudemirdum

Van: 1940147079 - VVH
Het college besluit:

 1. vast te stellen dat voor het verplaatsen van een woonperceel en het verschuiven van het agrarisch bouwvlak geen MER hoeft te worden opgesteld;
 2. in te stemmen met het ontwerpplan ‘Oudemirdum - Hoitebuorren 2 en 11’, en de bestemmingsplanprocedure voort te zetten.

6. Principeverzoek MTS Bergsma Landbouw voor het bouwen van een schuur

Van: 1940183590 - VVH
Het college besluit in principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van een schuur ten behoeve van agrarisch gebruik in de vorm van opslag van zelfgeproduceerd verpakt kuilvoer en de stalling van landbouwvoertuigen die nodig zijn voor de productie hiervan op het perceel kadastraal bekend als JRE00 F 375 aan de
Reidlânsdyk te Terkaple.

7. Aanvraag 1e fase omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark nabij het industrieterrein Lemsterhoek te Lemmer

Van: 1940134404 - VVH
Het college besluit de gevraagde 1e fase omgevingsvergunning (OV 20180372) te verlenen.

8. Verweerschrift beroep Smals tegen het besluit van de gemeenteraad inhoudende de weigering het bestemmingsplan IJsselmeer - Industriezandwinning vast te stellen

Van: 1940162774 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit kennis te nemen van het namens de raad ingediende verweerschrift over het beroep tegen het besluit van de raad waarbij is geweigerd het bestemmingsplan IJsselmeer – Industriezandwinning vast te stellen.

9. Startnotitie jeugdketen

Van: 1940179574 – samenleving
Het college besluit:

 1. de startnotitie jeugdketenbeleid, waarin wordt uitgegaan van het gedogen van buurtketen, vast te stellen;
 2. in te stemmen met de processtappen om te komen tot de notitie jeugdketenbeleid.