Besluiten college 22 januari 2019

Dit item is verlopen op 31-01-2020.

1. Raadsmemo info over provinciale ondersteuning van CvA Tsjûkemar

Van: 1940149983 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het raadsmemo en ter kennisname naar de raad te sturen.

2. Raadsmemo raadsvragen PvdA en GL over Nashville verklaring

Van: 1940153202 - directie
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van het raadsmemo en ter kennisname naar de raad te sturen.

3. Jaarstukken 2017 Stichting Zwem- en Recreatiebad De Stiennen Flier

Van: 1940120076 - samenleving
Het college besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Stichting Zwem- en Recreatiebad De Stiennen Flier.

4. Opzegging huurovereenkomst PAC Lemmer door Van der Holst Coaching

Van: 1940135974 - samenleving
Het college besluit de huuropzegging van het PAC Lemmer door Van der Holst Coaching te bevestigen.

5. 1e fase aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark met agrarisch medegebruik (tijdelijk voor 26 jaar) nabij het industrieterrein Lemsterhoek te Lemmer

Van. 1940134404 - VVH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de 1e fase omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark met agrarisch medegebruik (tijdelijk voor 26 jaar) nabij het industrieterrein Lemsterhoek te Lemmer;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

6. Benoeming 4 leden adviesraad Sociaal Domein en herbenoeming 1 lid adviesraad Sociaal Domein

Van: 1940149710 - samenleving
Het college besluit:

  1. per 1 januari 2019 vier nieuwe leden te benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein:
  2. per 1 januari 2019 mevrouw. N. D.-H. te herbenoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

7. Beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente De Fryske Marren

Van: 1940152382 - publiekszaken
Het college besluit om:

  1. de beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente De Fryske Marren vast te stellen;
  2. de bevoegdheid tot het aanwijzen van de locaties waar de verkiezingsborden geplaatst worden te mandateren aan het afdelingshoofd publiekszaken.

8. Opzegging huurovereenkomst X-it door Miks welzijn

Van: 1940137139 - samenleving
Het college besluit Miks welzijn goedkeuring te verlenen voor het opzeggen van de huurovereenkomst X-it.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 2 februari 2019, 11.00 uur
Locatie : Bibliotheek Joure
Onderwerp : Openingshandeling 50-jarig bestaan bibliotheek
Wie : Wethouder Durksz