Besluiten college 21 mei 2019

Dit item is verlopen op 03-06-2020.

1. Principeverzoek wijzigen bestemming Jetze Veldstraweg 71/71a van Agrarisch naar Wonen - Voormalig boerderij

Van: 1940169017 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van Agrarisch naar Wonen – Voormalig boerderij.

2. Mandatering invordering verbeurde dwangsom door het college

Van: 1940166693 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

  1. in te stemmen met het mandateren van de bevoegdheden inzake invordering verbeurde dwangsommen, e.e.a. zoals opgenomen in het overzicht (onder)gemandateerde bevoegdheden van het college;
  2. de lijst (onder)gemandateerde bevoegdheden van het college vast te stellen.

3. Mandatering invordering verbeurde dwangsom door de burgemeester

Van: 1940166693 - bedrijfsvoering
De burgemeester besluit:

  1. in te stemmen met het mandateren van de bevoegdheden inzake invordering verbeurde dwangsommen, e.e.a. zoals opgenomen in het overzicht gemandateerde bevoegdheden van de burgemeester;
  2. de lijst gemandateerde bevoegdheden van de burgemeester vast te stellen.