Besluiten college 21 januari 2020

1. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een opslagloods en het gebruiken van de bestaande gebouwen (geen stalling van vee) en sleufsilo’s voor agrarische doeleinden aan het Westend 11 in Sint Nicolaasga

Van: 1940148105 - VVH
Het college besluit

 1. Tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een opslagloods (ter vervanging van de huidige ligboxenstal), het gebruiken van de bestaande gebouwen (geen stalling van vee) en sleufsilo’s voor agrarische doeleinden aan het Westend 11 in Sint Nicolaasga onder de volgende voorwaarden:
  a. de mestkelders onder de bestaande ligboxenstal definitief onklaar moeten worden gemaakt door de kelders volledig te vullen met zand en met zand gevuld te houden vóór er wordt gestart met het bouwen van de opslagloods aan het Westend 11 te Sint Nicolaasga;
  b. dat de ontsluiting van de loods plaats dient te vinden via de achterzijde van het perceel en niet via het Westend.
 2. De raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1.
 3. Na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 6 weken ter inzage te leggen.

2. Evenementenkalender 2020

Van: 1940195263 - VVH
De burgemeester besluit de evenementenkalender 2020 gewijzigd vast te stellen.

3. Bestemmingsplanherziening, Plattedijk 32 in Lemmer

Van: 1940196459 - VVH
Het college besluit een bestemmingsplanprocedure op te starten voor het perceel Plattedijk 32 in Lemmer.

4. Beslissing op bezwaar Ritlânswei 1 Kolderwolde

Van: 1940180576 - VVH
Het college besluit:

 1. conform het afgegeven advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit in stand te laten.

5. Verslag deelname International Children's Games in Ufa in Rusland

Van: 1940192119 - samenleving
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het verslag van de deelname aan de International Children’s Games in Rusland;
 2. de gemeenteraad informeren over deze deelname.

6. Bijdrage fietspad langs Noorder Oudeweg

Van: 1940191156 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit om de toegezegde bijdrage voor het realiseren van het fietspad Rufus aan het Water – Goingarijp in ieder geval in 2020 te handhaven.

7. Straatnaamgeving Vissersburen te Lemmer

Van: 1940197246 – ruimtelijke ontwikkeling

Het college besluit de naam Vissersburen vast te stellen voor het gebied rondom het gebouw in Lemmer waar winkelruimtes en appartementen zullen worden gerealiseerd, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.