Besluiten college 21 april 2020

1. Uitkomst en aanpak na onderzoek door de Toezichthouder Sociaal Domein naar, “Het lokale netwerk na Veilig Thuis - gemeente De Fryske Marren”

Van: 1940207400 - samenleving
Het college besluit

  1. het onderzoeksrapport van Toezicht Sociaal Domein voor kennisgeving aan te nemen;
  2. het verbeterplan voor kennisgeving aan te nemen en ambtelijk uit te voeren;
  3. de raad te informeren via bijgaande raadsmemo;
  4. de stukken met elkaar te bespreken in de eerst volgende raadscarrousel.

2. Beslissing op bezwaar tegen het verkeersbesluit Houtdyk te Harich van 11 november 2019

Van: 1940172400 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het bezwaarschrift conform het advies van de commissie bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren en het primaire besluit te handhaven.

3. Principeverzoek bouwen van een loods t.b.v. een paardenhouderij aan de Murnserdyk 9 te Mirns en om de woonbestemming wijzigen in paardenhouderij

Van: 1940198512 - VTH
Het college besluit in principe geen planologische medewerking verlenen aan het bouwen van een loods t.b.v. een paardenhouderij en de woonbestemming te wijzigen in Paardenhouderij aan de Murnserdyk 9 te Mirns.

4. Dividendregeling Afvalsturing Friesland

Van: 1940207683 – ruimtelijk beheer
Het college besluit op de aandeelhoudersvergadering van Afvalsturing Friesland op 24 april 2020 in te stemmen met de statutenwijziging voor het aanpassen van de winstverdeling.