Besluiten college 20 november 2018

Dit item is verlopen op 03-12-2019.

1. Leerplicht jaarverslag 2017-2018

Van: 1940144726 - samenleving
Het college besluit:

  1. het leerplicht jaarverslag 2017-2018 vast te stellen;
  2. de raad het leerplicht jaarverslag 2017-2018 ter informatie toe te sturen.

2. Bestemmingsplan Binnen de Rondweg en Tramdijk West

Van: 194083776 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de “Notitie bestemmingsplan Binnen de Rondweg en Tramdijk West” te onderschrijven;
  2. kennis te nemen van het verslag van het gesprek met de bewoners van de “vogelbuurt” van 7 november 2018;
  3. de notitie met bijlagen en het gespreksverslag ter kennis te brengen van de gemeenteraad opdat de raad dit kan betrekken bij de behandeling van en het besluit over het ontwerpbestemmingsplan Binnen de Rondweg en Tramdijk West.

3. Verlenen omgevingsvergunning Wijckel – Lytse Jerden 2

Van: 1940119902 - VVH
Het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een jongveestal voor geiten op de locatie Lytse Jerden 2 in Wijckel.

4. Statutenwijziging Scholengroep V.O. NOP en Lemsterland

Van: 1940146220 - samenleving
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de statutenwijziging van de Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland.

5. Vaststellen nieuwe Verordening naamgeving en nummering

Van: 1940141610 – bedrijfsvoering
Het college besluit de raad voor te stellen om de verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente De Fryske Marren 2018 vast te stellen.

6. Vooroverleg: bouwen van een bedrijfsgebouw met vier units op het adres Middenweg 122 in Bantega

Van: 1940116715 - VVH
Het college besluit in principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van het bedrijfsgebouw op het perceel Middenweg 122 Bantega.

7. Verzoek om handhaving in verband met het (vermeende) strijdige gebruik van een kampeerterrein (trekkersveld) in Terherne

Van: 1940133195 - VVH
Het college besluit het verzoek om handhaving van het (vermeende) strijdige gebruik van een kampeerterrein (trekkersveld) in Terherne af te wijzen.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 7 december 2018, 14.00 uur
Locatie : Comecer te Joure
Onderwerp : Officieel welkom 'representative of the companies' Comecer
Wie : Burgemeester Veenstra en wethouder Veltman