Besluiten college 2 juni 2020

1. Instrumentenkoffer betaalbaarheid

Van: 1940210630 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de instrumentenkoffer betaalbaarheid overeenkomstig vast te stellen;
 2. de bijhorende gegevensuitwisselingsovereenkomst vast te stellen en te ondertekenen;
 3. met de betrokken partijen de afspraken te ondertekenen en de raad met een memo te informeren over deze ontwikkeling.

2. Hogere grenswaarde, nieuwe bedrijfswoning Westersypen

Van: 1940209754 - VTH
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarde geluid’ vanwege wegverkeer op de gevel van de nieuwe bedrijfswoning op het perceel Scharren 19, Scharsterbrug;
 2. het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid straks samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

3. Toezichthouder Wmo

Van: 1940211735 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit de directeur Publiek Gezondheid van de GGD Fryslân met aanwijzingsbesluit aan te wijzen als toezichthouder tot 1 juni 2021 en te mandateren om personen werkzaam bij of voor de GGD aan te wijzen als toezichthouder.

4. Coördinatieregeling Kippenburg 1 en 4 te Oudemirdum

Van: 1940213010 - VTH
Het college besluit de raad voor te stellen de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Kippenburg 1 en 4 te Oudemirdum en de samenhangende omgevingsvergunning.

5. Vaststelling Bestemmingsplan Balk - Dubbelstraat 11 inclusief welstandsontwikkelcriteria

Van: 1940211670 – realisatie ruimtelijk
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. de reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Balk - Dubbelstraat 11 vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan Balk - Dubbelstraat 11 met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPBLKDUBBELSTRAAT11-VA01 gewijzigd vast te stellen;
 3. de welstandsontwikkelcriteria vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota;
 4. geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Bijlage te vinden bij Petear 8 juni
https://channel.royalcast.com/defryskemarren/#!/defryskemarren/20200608_1

6. Ontwerpbestemmingsplan De Timpe 51a Balk

Van: 1940198264 - VTH
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpplan ‘De Timpe 51A Balk’ en de bestemmingsplanprocedure voort te zetten.

7. Zienswijzen conceptbegroting 2021-2024 VRF

Van: 1940207494 – bestuur en concernadvies
Het college besluit de raad voor te stellen zienswijzen in te dienen conform conceptbrief..

8. Wijzigingsplan Gaestdyk 21 Tjerkgaast

Van: 1940169295 - VTH
Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met het ontwerpwijzigingsplan en de procedure voor het wijzigingsplan op te starten;
 2. de vaststelling van het wijzigingsplan te mandateren aan de teamleider VTH als er geen zienswijzen op het ontwerpplan binnenkomen.