Besluiten college 2 juli 2019

1. Beslissing op bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van de mestvergistingsinstallatie op locatie Westend 11 te Sint Nicolaasga

Van: 194070149/194071289 – VVH
Het college besluit:

  1. de ingediende bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van de mestvergistingsinstallatie op locatie Westend 11 te Sint Nicolaasga overeenkomstig de adviezen van de commissie van de bezwaarschriften niet ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren;
  2. de verleende omgevingsvergunning als bedoeld onder punt 1, onder aanvulling van de motivering zoals bijgevoegd bij dit advies, in stand te laten;
  3. het verzoek om de kosten van rechtsbijstand te vergoeden af te wijzen;
  4. de bezwaarmakers middels conceptbrieven op de hoogte te stellen.

2. Bestemmingsplan Balk – Dubbelstraat 11

Van: 1940174728 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Balk - Dubbelstraat 11 en voor dit ontwerpplan de formele procedure te starten.

3. Ontwikkelingen tijdens de overdracht van het welzijnswerk

Van: 1940170194 - samenleving
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van bijgaand memo plus bijlagen;
  2. bijgaand memo plus bijlagen ter informatie naar de raad te sturen.

4. Brief over toepassing bestrijdingsmiddelen bij bollenteelt

Van: 1940172281 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de brief
  2. als reactie de in concept brief te verzenden.