Besluiten college 2 april 2019

Dit item is verlopen op 15-04-2020.

1. Vestigen Scania Joure op uitbreiding bedrijventerrein Joure-De Ekers 3

Van: 1940151426 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen van Scania Joure op de te ontwikkelen uitbreiding van het bedrijventerrein Joure – De Ekers 3;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
    Na de besluitvorming door raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

2. Machtiging tot het nemen en ondertekenen van besluiten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sportbedrijf De Fryske Marren

Van: 1940143255 - bedrijfsvoering
Het college besluit de wethouder(s) met in de portefeuille gebouwen en sport te machtigen tot het nemen van besluiten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De burgemeester besluit adjunct-directeur Ben Siebers, met als vervanger algemeen directeur Ditta Cazemier, te machtigen tot het ondertekenen van de besluiten van de AVA.

3. Ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein met betrekking tot verwijzing naar steunpunt VerSUS

Van: 1940159924 - samenleving
Het college besluit met VerSUS het gesprek aan te gaan om ondersteuning bij het aanvragen van sociale regelingen samen vorm en inhoud te geven en de Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren overeenkomstig te informeren.

4. Principeverzoek aanbrengen van kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen op het perceel BAL00 K 130 te Bakhuizen

Van: 1940150133 - VVH
Het college besluit in principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot het aanbrengen van kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen op het perceel BALOO K 130 te Bakhuizen.

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt met ondergrondse parkeergarage

Van: 1940159068/OV 20180294 - VVH
Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een supermarkt met de daarbij behorende ondergrondse en bovengrondse voorzieningen op de locatie Schoolstraat 12 te Lemmer;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. de raad voor te stellen de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum 15 april 2019, tussen 13.00 – 17.00 uur (definitief programma nog niet bekend)
Locatie : DE Joure
Onderwerp : Officiële opening nieuwe extractiefabriek Jacobs Douwe Egberts
Wie : Burgemeester Veenstra en wethouder Veltman