Besluiten college 19 november 2019

Dit item is verlopen op 02-12-2020.

1. Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020

Van: 1940190298 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. het 'Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020' vast te stellen;
 2. het plan ter kennis te brengen van de raad.

2. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Van: 1940129063 - samenleving
Het college besluit aan de raad voor te stellen de ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen De Fryske Marren' overeenkomstig vast te stellen.

3. Bestemmingsplan Balk - Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a

Van: 1940174569 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. de nota zienswijze en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a gewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

4. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 2020

Van: 1940189835 - VVH
Het college besluit:

 1. de personen zoals in de brief van Hûs en Hiem van 31 oktober 2019 over de welstandsadvisering en monumentenzorg staan vermeld te ontslaan, te (her)benoemen als leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020;
 2. de raad voor te stellen eveneens deze personen te ontslaan, te (her)benoemen als leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020.

5. Instellen regionale geschillencommissie in Fryslân

Van: 1940190803 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het traject om met andere gemeenten/organisaties een regionale geschillencommissie in Fryslân in te stellen;
 2. het bijgevoegde reglement van de commissie in concept vast te stellen;
 3. het reglement ter informatie aan te bieden aan OR/GO;
 4. de kostenindicatie voor kennisgeving aan te nemen;
 5. de secretarissen van de commissie bezwaarschriften aan te wijzen als secretarissen van de regionale geschillencommissie voor die geschillen waar gemeente De Fryske Marren partij is.

6. Het oprichten van een extra woning + bijbehorende gebouwen op perceel Ige Galamawei 14 te Oudega

Van: 1940172928 - VVH
Het college besluit:
In principe planologische medewerking verlenen voor de bouw van een extra woning + bijbehorende gebouwen op het perceel Ige Galamawei 14 te Oudega (Ruimte voor Ruimte regeling) onder de volgende voorwaarden:

 1. De ligboxenstal, de mestsilo en de 2 stuks sleufsilo’s moeten in zijn geheel worden verwijderd vóórdat er wordt gestart met de bouw van de woning + bijbehorende gebouwen.
 2. De woning + bijbehorende gebouwen zullen moeten voldoen aan de regels van de beheersverordening Zuidwest Friesland en het bestemmingsplan 'Herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2004'.
 3. In afwijking van het gestelde onder 2 toestaan dat de maximale oppervlakte aan bijbehorende gebouwen van 60 m2 wordt vergroot tot maximaal 150 m2.
 4. Het plan zal moeten voldoen aan de welstandsnota, het bouwbesluit en de bouwverordening.

7. Bijdrage 2020 stichting Radio Spannenburg

Van: 1940180339 - samenleving
Het college besluit Stichting Radio Spannenburg voor 2020 een bijdrage van € 21.000 verstrekken conform de Mediawet 2008.

8. Jaarverslag leerplicht 2018-2019

Van: 1940189293 - samenleving
Het college besluit de raad het jaarverslag leerplicht 2018-2019 ter kennisneming aan te bieden.

9. Friese functionele Boa-structuur - Boa's domein 2 (Milieu, Welzijn en Infrastructuur)

Van: 1940189450 - VVH
Het college besluit om wethouder Groeneveld het mandaat te geven om tijdens het bestuurlijk VTH-overleg op 21 november 2019 in te stemmen met:

 1. het vaststellen van het beleidsdocument ‘Functionele Boa-structuur Boa’s domein 2;
 2. optie 3 voor de invulling van de Boa-coördinatiefunctie, zijnde 2 samenwerkende coördinatoren, waarvan één wordt geleverd door de Fumo en één wordt geleverd dor de samenwerkende Boa-gemeenten;
 3. de inzet van 550 uren per Boa-coördinator (2 stuks) voor 2020 en 350 uren per Boa-coördinator per jaar voor de jaren 2021 en 2022;
 4. de kosten van de Boa-coördinatie, zijnde € 5.457,00 per deelnemer voor 2020 en € 3.472,00 per deelnemer per jaar voor de jaren 2021 en 2022;
 5. de voorgestelde bekostiging van de Boa-inzet voor segment III door de Fumo wat betreft de basistaken. Voor gemeente De Fryske Marren betekent dit dat voor de jaren 2020, 2021 en 2022 264 uren per jaar worden ingezet voor strafrechtelijke handhaving door de Fumo op grond van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS);
 6. het voorstel dat na periode van 3 jaren, dus met ingang van 2023, op basis van kentallen uit de monitoring en evaluatie wordt overgegaan op een transparante methodiek voor verrekening van de Boa-inzet door de Fumo tussen de provincie en de deelnemende gemeenten;
 7. het vaststellen van de voorstellen voor de bekostiging van de Boa-inzet in de volgende segmenten (figuur 1 in het beleidsdocument ‘Functionele Boa-structuur Boa’s domein 2):
  • voor taken in segment I (zware zaken / (georganiseerde) criminaliteit) kan de politie incidenteel beroep doen op Boa-ondersteuning door de Fumo- of een gemeente-Boa zonder verrekening van de kosten;
  • voor taken in segment II (gemeentegrensoverstijgende (keten)vraagstukken) leveren de Fumo- en gemeente-Boa’s per jaar een gelijke inzet zonder verrekening van de kosten;
  • voor taken in segment IV (gemeentelijke inrichtingen, lokale thema’s en vraagstukken) rekenen de plustaakgemeenten de inzet van Fumo Boa’s per incidentele opdracht af met de Fumo. De samenwerkende Boa-gemeenten zetten hun eigen Boa’s in;
  • wederzijdse inzet van Fumo- en gemeente-Boa’s bij vakantie en ziekte of vanwege specifieke kennis en ervaring vindt in balans plaats zonder verrekening van de kosten;
  • Boa-inzet buiten alle gemaakte afspraken om wordt afgerekend tussen de vragende en leverende partij;
  • het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Convenant optreden op elkaars grondgebied voor Boa’s domein II binnen provincie Fryslân’.

9. Uitvoeringsprogramma 2019-2020 Wmo beleidsplan 2017-2020

Van: 1940181832 - samenleving
Het college besluit

 1. het uitvoeringsprogramma 2019-2020 van het Wmo beleidsplan 2017-2020 vast te stellen.
 2. het uitvoeringsprogramma 2019-2020 ter informatie te delen met de gemeenteraad.