Besluiten college 19 mei 2020

1. Fjildwei 9 Akmarijp

Van: 1940200569 - VTH
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontwerpplan ‘Fjildwei 9 Akmarijp’ en de bestemmingsplanprocedure voort te zetten;
 2. in te stemmen met het ontwerpbesluit ‘hogere grenswaarde geluid’ vanwege wegverkeer op de gevel van de nieuwe woning op het perceel Fjildwei 9 Akmarijp;
 3. het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

2. Wijzigen van het gebruik van de woning aan de Jeen Hornstraweg 18 te Wijckel

Van: 1940210935 - VTH
Het college besluit

 1. in principe geen medewerking te verlenen aan het afwijken van het gebruik van de woning aan de Jeen Hornstraweg 18 te Wijckel;
 2. in principe medewerking verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan;
 3. het principeverzoek middels brief te beantwoorden.

3. Concept-beleidskader Sinnefjilden De Fryske Marren 2020

Van: 1940201761 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit

 1. in te stemmen met het concept-beleidskader Sinnefjilden;
 2. aan de raad voor te stellen het concept-beleidskader inspraakrijp te verklaren;
 3. daarna het concept-beleidskader gedurende een periode van 8 weken ter visie te leggen overeenkomstig de inspraakverordening;
 4. na de ter visielegging het beleidskader, mogelijk vergezeld van een reactienota op de ingebrachte zienswijzen, ter vaststelling aan de raad aanbieden.

4. Vaststellen bestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond

Van: 194079674 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. het bestemmingsplan Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond (NL.IMRO.1940.BPBLK19JHVLUTSMOND-VA01) ongewijzigd vast te stellen met dien verstande dat de tekst van de plantoelichting op het onderdeel ‘Ontgrondingenverordening Friesland’ (Hoofdstuk 3.2) ambtshalve wordt verduidelijkt;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

5. Versoepeling beleid huwelijken en partnerregistraties

Van: 1940211852 - klantencontactcentrum
Het college besluit:

 1. de kosteloze voltrekkingen tot 1 september te laten plaatsvinden in de trouwzaal in Joure;
 2. bij verkorte ceremonies per 1 juni weer gebruik maken van de trouwzalen in Balk, Joure en Lemmer en het aantal aanwezigen te verruimen van 10 personen maar maximaal 25 personen;
 3. bij (normale) voltrekkingen op het gemeentehuis per 1 juni weer gebruik maken van de trouwzalen in Balk, Joure en Lemmer conform ons vastgesteld beleid en het aantal aanwezigen te verruimen van 10 personen maar maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli het aantal aanwezigen verder opvoeren afhankelijk van welke trouwzaal wordt gebruikt;
 4. tot 1 september voltrekkingen bij bruidsparen thuis nog niet toe te staan;
 5. voltrekkingen op externe locaties van 1 juni weer mogelijk te maken met een maximum van 30 aanwezigen. Vanaf 1 juli maximaal 100 aanwezigen toestaan;
 6. ten allen tijde rekening te houden met de 1,5 meter afstand;
 7. bij voltrekkingen in gemeentelijke gebouwen facilitair zorg te laten dragen voor de nodige hygiëne voorzieningen en de aanwezige bodedienst toe te laten zien of afspraken worden nageleefd.

6. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Hûs en Hiem

Van: 1940209020 - VTH
Het college besluit de Raad voor te stellen:

 1. in te stemmen met de jaarrekening 2019 van hûs en hiem.
 2. in te stemmen met de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 van Hûs en Hiem en geen zienswijzen in te dienen.