Besluiten college 19 februari 2019

Dit item is verlopen op 04-03-2020.

1. Voorontwerp bestemmingsplan Waterpark Follega 2018

Van: 1940155530 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2018 inspraak- en overlegrijp te verklaren, de inspraak- en overlegprocedure te starten en op basis van de ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling (vormvrij)’ vast te stellen dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

2. Vaststellen Broek-Noord 2017

Van: 194082436 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Broek-Noord 2017 vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan Broek-Noord 2017 als opgenomen in de bestandenset NL.IMRO. 1940.BPBRK17BROEKNOORD-VA01 gewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Woonvisie De Fryske Marren 2019 - 2023

Van: 1940111745 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de reactienota “Zienswijzen Concept Woonvisie De Fryske Marren 2019 - 2023”.
 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen op de Concept Woonvisie De Fryske Marren 2019 – 2023 zoals verwoord in de reactienota “Zienswijzen Concept Woonvisie De Fryske Marren 2019 - 2023”.
 3. De Woonvisie De Fryske Marren 2019 - 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

4. Verkoop perceel grond Jachthavendyk in Balk

Van: 1940114035 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de procedure tot verkoop bij inschrijving te beëindigen;
 2. het nagekomen plan buiten behandeling laten vanwege niet compleet indienen;
 3. het nader voorstel m.b.t. vervolg verkoop grond afwachten.

5. Akte van cessie truckkartel NL

Van: 1940154277 – bedrijfsvoering
Het college besluit onderstaande vordering tot schadevergoeding met betrekking tot brandweervoertuigen te cederen aan de Veiligheidsregio Fryslân.

6. Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de kruising ter plaatse van de Iedyk en N359 te Sondel

Van: 1940157210 - VVH
Het college besluit:

 1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de kruising ter plaatse van de Iedyk en N359;
 2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
 3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 6 weken ter inzage te leggen.

7. Aanwijzing zwemlocatie Delfstrahuizen

Van: 1940157408 – ruimtelijke ontwikkeling

Het college besluit de provincie te verzoeken de locatie Delfstrahuizen aan te wijzen als zwemlocatie.

8. Ambitiedocument circulaire economie

Van: 1940156666 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. bij te dragen aan de Friese ambities over het bevorderen van circulaire economie gericht op de eigen organisatie:
 2. 1. hierbij samen te werken met Friese overheden, in aansluiting bij de ambities over 10% inkoop, straatmeubilair en het wagenpark, zoals verwoord in het ambitiedocument;
  2. daarbij van gemeentewege een positieve grondhouding cq. intentie in te nemen bij de besluitvorming over inkopen die extra investeringen vergen;
 3. de burgemeester machtigt de voorzitter van de VFG om het ambitiedocument te ondertekenen.

9. Ambitiestatement koolstof naar de Friese bodem

Van: 1940146386 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het ambitiestatement koolstof naar de Friese bodem te ondertekenen.

10. Weigering omgevingsvergunning voor het verbouwen en gebruiken van het bedrijfspand en de gronden op de percelen Polle 15 en 14 te Lemmer voor een supermarkt

Van: 1940123672 - VVH
Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen de nota zienswijze ontwerp-weigering verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en gebruiken van het bedrijfspand en de gronden op de percelen Polle 15 en 14 te Lemmer voor een supermarkt vast te stellen;
 2. de raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen te weigeren ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en gebruiken van het bedrijfspand en de gronden op de percelen Polle 15 en 14 te Lemmer voor een supermarkt.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum 7 maart 2019, 16.00 uur
Locatie : Gemeentehuis te Joure
Onderwerp : Opening nieuwe glazen vleugel gemeentehuis
Wie : Wethouder Boelsma

Datum : 4 maart 2019, 14.00 – 16.00 uur
Locatie : Pastiel, Merk 29 te Joure
Onderwerp : Opening Pastiel Joure
Wie : Wethouder Boelsma & gemeentesecretaris Cazemier

Datum : 28 februari 2019, 11.00 uur
Locatie : Jumbo Zijlstra te Joure
Onderwerp : Uitreiking Super Supermarkt Keurmerk aan Jumbo Zijlstra
Wie : Wethouder Veltman