Besluiten college 18 februari 2020

1. Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer - Buitengaats

Van: 1940200446 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Buitengaats overleg – en inspraakrijp te verklaren.

2. Principeverzoek plan woningbouwlocatie Jousterweg 130 in Oudehaske

Van: 1940143429 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. in beginsel in te stemmen met het realiseren van een woningbouwlocatie op het perceel Jousterweg 130 in Oudehaske;
  2. pas vervolgstappen te zetten na het sluiten van een intentieovereenkomst met de initiatiefnemer;
  3. de initiatiefnemer te vragen een draagvlakonderzoek te verrichten naar woningbouw op deze locatie;
  4. de adviseur te berichten in overeenstemming met de brief.

3. Aanvraag omgevingsvergunning mbt het veranderen palingkwekerij Meerweg 1a Rohel

Van: 1940200144 - VVH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor de veranderingen bij de palingkwekerij op locatie Meerweg 1a te Rohel conform ontwerp.
  2. de raad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1 en tevens voor te stellen het raadsbesluit van 30 maart 2016 te volgen hetgeen betekent dat de ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens de definitieve verklaring van geen bedenkingen is indien er geen zienswijzen worden ingediend.

4. Alternatief aquaduct Skarster Rien in de A6

Van: 1940193977 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. briefschrijver te informeren conform concept-brief;
  2. de raad te informeren middels afschrift van de brief.

5. Procesbegeleiding gezamenlijk gebruik sportpark

Van: 1940192002 - samenleving
Het college besluit in te stemmen met de inzet van een onafhankelijke procesbegeleider ten behoeve van het gezamenlijk gebruik van een sportpark door voetbalverenigingen Renado en Idskenhuizen.

6. Ingebrekestelling bij uitblijven beslissing op bezwaar

Van: 1940180576 - VVH
Het college besluit over te gaan tot toekenning van de van rechtswege ontstane dwangsom naar aanleiding van de ingebrekestelling.