Besluiten college 18 augustus 2020

1. Roazebosk Scharsterbrug

Van: 1940177452 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. de Reactienota ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug – Roazebosk vast te stellen;
  2. het definitief ontwerp voor de inrichting van het Roazebosk met bijbehorende toelichting vast te stellen;
  3. het bestemmingsplan Scharsterbrug – Roazebosk gewijzigd vast te stellen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen.

2. Ontwerp wijzigingsplan Joure - Geert Knolweg 52

Van: 1940220604 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Joure – Geert Knolweg 52’ en de zienswijzenprocedure te starten.

3. Samenwerkingsovereenkomst doorzorg ex-gedetineerden

Van: 1940217868 - maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. per 1 mei 2020 met de gemeente Súdwest-Fryslân een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan (jaarlijks op te zeggen) voor de inzet van een coördinator doorzorg ex-gedetineerden voor 8 uren per week en voor het ontwikkelen van innovatie op het gebied van doorzorg voor ex-gedetineerden voor 2 uren per week;
  2. de kosten die hiermee te maken hebben (€ 28.756,- per jaar) ten laste brengen van openbare orde en veiligheid en participatie (50/50).

4. Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een overkapping met snellaadstation voor elektrische voertuigen op het adres Rijksweg 2 te Haskerhorne

Van: 1940200421 - VTH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een overkapping met snellaadstation voor elektrische voertuigen op het adres Rijksweg 2 te Haskerhorne;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.