Besluiten college 17 september 2019

Dit item is verlopen op 30-09-2020.

1. Industriezandwinning IJsselmeer

Van: 1940183268 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit tot beantwoorden van vragen van fractievoorzitters.

2. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) De Fryske Marren (2020-2024)

Van: 1940177624 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. in te stemmen met de inhoud van dit advies;
 2. de raad voor te stellen in te stemmen met het vGRP De Fryske Marren 2020-2024;
 3. de raad voor te stellen te kiezen voor de anticiperende variant.

3. Samenwerkingsovereenkomst Regioplan Integrale Ouderenzorg regio Heerenveen e.o.

Van: 1940180444 – samenleving
Het college besluit de samenwerkingsovereenkomst Regioplan Integrale Ouderenzorg regio Heerenveen e.o. aan te gaan en om portefeuillehouder Boerland te machtigen voor ondertekening namens het college/burgemeester.

4. Zienswijze ontwerp-begroting 2020 FUMO

Van: 1940176200 – VVH
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de aan de raad voor zienswijzen aangeboden ontwerpbegroting FUMO 2020;
 2. de gemeenteraad te adviseren een zienswijzen in te dienen conform bijgevoegde concept brief;
 3. het DB FUMO in kennis te stellen van het advies aan de raad.

5. Wijk-ggd’er in het Sociaal Wijkteam

Van: 1940168910 - samenleving
Het college besluit kennis te nemen van het aanstellen van een Wijk-ggd’er in het Sociaal Wijkteam.

6. Oprichten van een woning + bijgebouw aan het Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen (principeverzoek)

Van: 1940171788 – VVH
Het college besluit in principe planologische medewerking verlenen voor het oprichten van een vrijstaande woning + bijgebouw (ter vervanging huidige woning + bijgebouw) aan het Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen onder de volgende voorwaarden:

 • de bestaande bebouwing op het perceel Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen moet in zijn geheel zijn verwijderd en afgevoerd alvorens er wordt gestart met de bouw van de woning + bijgebouw aan het Tjongerpad 22 te Delfstrahuizen;
 • onder voorbehoud van een positief vooroverlegadvies welstandscommissie hûs en hiem;
 • maximale oppervlakte woning + bijgebouw 300 m².

7. Vaststelling bestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1

Van: 1940162581 – VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Nijemirdum, De Bremer Wyldernis 1 als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPNIM19BREMERWYLD1-ON01 ongewijzigd vast te stellen.

8. Beslissing op beswier strjitnammejouwing de Ekers op ‘e Jouwer

Van: 1940164033 – romtlike ûntwikkeling
It kolleezje beslút konform it advys fan de kommisje foar de beswierskriften de beswieren net-ûntfanklik te ferklearjen.

9. Beslissing op bezwaar tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor een baggerdepot op weilandpercelen aan de Middenweg te Echten

Van: 1940155955 – VVH
Het college besluit:

 1. de ingediende bezwaren tegen het weigeren van de aangevraagde omgevingsvergunning voor een baggerdepot met opslag van verontreinigde baggerspecie op weilandpercelen aan de Middenweg te Echten ongegrond te verklaren en het betreden besluit in stand te laten;
 2. de bezwaarmaker middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te stellen.