Besluiten college 17 december 2019

1. Principeverzoek wijziging bestemming De Griene Leane 1 te Rijs

Van: 1940167402 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonneweide aansluitend aan het terrein van de rioolwaterzuivering Tramwei 2 te Broek

Van: 1940182266 - VVH
Het college besluit:
1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een zonneweide aansluitend aan het terrein van de rioolwaterzuivering Tramwei 2 te Broek.
2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

3. Verzoek gebruik Westhavendam

Van: 1940185174 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:
1. bij wijze van proef toestemming te geven aan de geven aan de heer Hoekstra om gebruik te maken van de Westhavendam;
2. de proef eindigt op 31 maart 2020;
3. de proef in april 2020 gaan evalueren.

4. Zienswijze Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines)

Van: 1940192662 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde concept zienswijze aan gedeputeerde staten.

5. Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren

Van: 1940184088 - samenleving
Het college besluit:
1. De subsidieregeling Gemeentelijke monumenten DFM vast te stellen;
2. Het subsidieplafond 2020 voor de subsidieregeling Gemeentelijke monumenten DFM vast te stellen op € 100.000,00.

6. Verzoek planschade Transportwei 2 Joure

Van: 1940166607 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:
1. het verzoek om tegemoetkoming in planschade in overeenstemming met het advies van Langhout & Wiarda Juristen niet ontvankelijk te verklaren.
2. De aanvrager informeren over uw besluit in overeenstemming met conceptbrief.

7. Subsidieregeling 75 jaar bevrijding De Fryske Marren 2020

Van: 1940192745 - samenleving
Het college besluit:
1. De subsidieregeling 75 jaar bevrijding De Fryske Marren 2020 vast te stellen;
2. het subsidieplafond 2020 voor de subsidieregeling 75 jaar bevrijding De Fryske Marren 2020 vast te stellen op € 45.000,00.

8. Aanwijzing collectieve dagen horeca-gelegenheden 2020

Van: 1940193800 - VVH
Het college besluit de collectieve dagen (8) voor het jaar 2020 per dorp zoals in het bij het besluit behorend advies aangegeven aan te wijzen:

Voor Joure:

 • 28 maart (kroegentocht);
 • 27 april (Koningsdag);
 • 23, 24, 25, 26, 27 en 28 september (Joustermerke)

Voor Balk:

 • 22 februari (kroegentocht);
 • 12 april (Paasrock);
 • 27 april (Koningsdag);
 • 21 mei (Hemelvaart);
 • 30 mei (Kunstmarkt);
 • 31 mei (Pinksterpoptocht);
 • 29 augustus (Feestweek);
 • 31 oktober (Halloween)

Voor Langweer:

 • 18 april (Skûtsjesilen);
 • 26 april (Koningsnacht);
 • 13 juni (Amsterdamse dag);
 • 22 juli (Skûtsjesilen);
 • 22 augustus (muzikale avond);
 • 28 en 29 augustus (Langwardermerke);
 • 3 oktober (Sloeproeien)

Voor Lemmer:

 • 31 mei (Pinksterweekend);
 • 13 juni (Muzikale avond);
 • 19, 20 en 21 juni (Visserijdagen);
 • 4 juli (Zomeravond);
 • 11 juli (Zomeravond);
 • 28 juli (Lemsterwike)

Voor Terherne:

 • 13 april (opening Watersportseizoen);
 • 27 april (Koningsdag);
 • 5 mei (Bevrijdingsdag);
 • 16 mei (Brio Zeilmarathon);
 • 22 juli (Skûtsjesilen Terherne);
 • 28 en 29 augustus (Merke Terherne);
 • 17 oktober (Proef-de-kunst)

Voor Sint Nicolaasga:

 • 4 juli (jaarmarkt);
 • 3, 4 en 5 september (Sint Nykstermerke)

9. Subsidieregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie en peuteropvang

Van: 1940184025 - samenleving
Het college besluit de subsidieregeling Peuterwerk en VVE vast te stellen met als wijzigingen t.o.v. de vorige regeling:

 • Verhoging peuterprijs;
 • Verhoging VVE-tarief;
 • Aanvangsleeftijd VVE wordt verlaagd naar 2 jaar;
 • Gebruik van de landelijke adviestabel wordt verplicht.