Besluiten college 16 juni 2020

1. Principeverzoek Jan Schotanuswei 57 Oudemirdum

Van: 1940211114 - VTH
Het college besluit:

  1. in principe geen medewerking te verlenen aan het realiseren van vijf appartementen in de ligboxenstal aan de Jan Schotanuswei 57 te Oudemirdum;
  2. in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van vijf appartementen in de boerderij aan de Jan Schotanuswei 57 te Oudemirdum;
  3. het principeverzoek middels bijgevoegde brief te beantwoorden.

2. Uitstel aanlevering jaarstukken 2019 aan raad

Van: 1940214649 - middelen
Het college besluit:

  1. om de aanlevering van de jaarstukken 2019 aan de raad uit te stellen en deze in het petear van 17 augustus te behandelen en de besluitvorming te verplaatsen naar 2 september 2020;
  2. het verzoek om uitstel van aanleveren van de jaarstukken 2019 aan de Provincie te doen middels brief;
  3. een raadsmemo hierover aan de raad te verstrekken.

3. Aanpak eenzaamheid via BRP

Van: 1940213703 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. de Basisregistratie Personen niet te gebruiken om eenzame ouderen op te sporen;
  2. brief te versturen naar Stichting Alles voor Mekaar.

4. Verkaveling Boslust Noordoost

Van: 1940211054 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de voorbeeldverkaveling en bouwrijptekening voor het plan Boslust Noordoost vrij te geven voor raadpleging in de buurt gedurende twee weken.