Besluiten college 16 juli 2019

1. Vaststellen gewijzigde bebouwde komgrens Wytlânsdykje in Nijemirdum in kader vaststelling bestemmingsplan ontsluitingsweg Wytlân Nijemirdum

Van: 1940177515 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 • de raad voor te stellen de huidige bebouwde komgrens ter hoogte van Wytlânsdykje 10 en 12 in Nijemirdum op te heffen;
 • de raad voor te stellen de nieuwe bebouwde komgrens vast te stellen ter hoogte van Wytlânsdykje 3 en het perceel van Staatsbosbeheer.

2. Instellen 60 km/uur-zone op traject Ige Galamawei 28 in Oudega - Wâldwei 22 in Elahuizen en opheffen voorrangsregelingen kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei en kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen

Van: 1940125917 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. de bestaande 60 km/uur-zones op de Ige Galamawei in Oudega en de Wâldwei in Elahuizen te verlengen tussen Ige Galamawei 28 en Wâldwei 22, waardoor er één 60 km/uur-zone wordt gerealiseerd;
 2. de voorrangsregeling op het kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei in Elahuizen op te heffen;
 3. de voorrangsregeling op het kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen op te heffen.

Een en ander overeenkomstig verkeersbesluit inclusief bebordingstekening.

3. Opheffen voorrangsregeling kruispunt Pasveer-Grietenijdijk in Lemmer

Van: 1940165911 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de voorrang op het kruispunt Pasveer-Grietenijdijk in Lemmer op te heffen. Een en ander overeenkomstig verkeersbesluit inclusief bebordingstekening.

4. Instellen parkeerverbodszone op het plein op De Brink in Oudemirdum

Van: 19401196069 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit een parkeerverbodszone in te stellen op het plein op De Brink in Oudemirdum, overeenkomstig verkeersbesluit inclusief situatietekening.

5. Instellen parkeerverbod ter hoogte van Jousterweg 14 en 16 in Nijehaske

Van: 1940174406 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van Jousterweg 14 en 16 in Nijehaske, overeenkomstig verkeersbesluit inclusief situatietekening.

6. Groenstation Echten

Van: 1940177398 - ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het verzoek van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen om het groenstation Echten (eenmalig) te verplaatsen;
 2. het groenstation op te heffen als weer wordt geconstateerd dat naast groenafval ook ander afval op deze locatie wordt gestort.

7. Ontwerpbestemmingsplan Balk - Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a

Van: 1940174569 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Balk – Herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a en de bestemmingsplanprocedure te starten voor dit plan.

8. Opstarten bestemmingsplanprocedure Oosterzee - Herenweg 95

Van: 1940176579 - VVH
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Oosterzee – Herenweg 95;
 2. het bestemmingsplan in procedure te brengen.

9. Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiding van de parkeerplaats en het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg op de Heemstrastraat bij de Jumbo supermarkt in Sint Nicolaasga

Van: 1940129837 - VVH
Het college besluit

 1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de parkeerplaats en het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg op de Heemstrastraat ten behoeve van de Jumbo supermarkt te Sint Nicolaasga;
 2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
 3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 6 weken ter inzage te leggen.

10. Certificering CO2 prestatieladder

Van: 1940177253 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het persbericht en met het memo. Ter kennisgeving naar de raad.

11. Het realiseren van maximaal 6 recreatiewoningen op het perceel Bloksleat 8 te Broek

Van: 1940160721 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van maximaal 6 recreatiewoningen bij recreatiebedrijf Rufus aan het Water op het perceel Bloksleat 8 te Broek.