Besluiten college 16 april 2019

Dit item is verlopen op 29-04-2020.

1. Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Tramdyk in Lemmer (parkeerterrein ten noorden van CBS De Arke in Lemmer)

Van: 1940162396 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Tramdyk in Lemmer aan te wijzen conform verkeersbesluit.

2. Vaststelling bestemmingsplan Wâldwei 3 en Wâldwei 5 Elahuizen

Van: 1940165404 - VVH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan “Wâldwei 3 en Wâldwei 5 Elahuizen” ongewijzigd vast te stellen.

3. Evaluatie Sociale Veiligheid

Van: 1940157572 - samenleving
Het college besluit de Evaluatie Sociale Veiligheid voor kennisgeving aan te nemen.

4. Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer - Straatweg 72

Van: 1940165139 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 vrij te geven voor het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

5. Greidhoeke plus

Van: 1940161197 – ruimtelijk beheer & ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit om de middelen vanuit regulier onderhoud in de Brekkenpolder beschikbaar te stellen aan particulieren voor het beheer van de gemeentelijke eigendommen, verbeteren van biodiversiteit en natuurwaarden en verbeteren van de leefbaarheid.

6. Uitbreiding fietsenstalling busstation Lemmer

Van: 1940165167 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met het definitieve ontwerp voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij het busstation in Lemmer.

7. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe melkstal op het perceel Delbuursterweg 17 Sondel

Van: 1940164042 - VVH
Het college besluit:

  1. Tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een melkstal op het perceel Delbuursterweg 17 Sondel;
  2. De raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. Na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 6 weken ter inzage te leggen.

8. Adviesvraag inzake aanwijzing Radio Spannenburg als lokale publieke media-instelling

Van: 1940158542 - samenleving
Het college besluit de gemeenteraad voorstellen een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media om Radio Spannenburg opnieuw aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor gemeente De Fryske Marren.

9. Integraal veiligheidsplan 2019-2022

Van: 1940143009 - VVH
Het college besluit het integraal veiligheidsplan 2019-2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

10. Vaststellen nadere regels Bibob gemeente De Fryske Marren 2019

Van: 194019186 - VVH
De burgemeester en het college (ieder voor hun bevoegdheid) besluiten:

  1. de nadere regels Bibob Gemeente De Fryske Marren 2019 vast te stellen;
  2. het te gebruiken Bibob-vragenformulier vast te stellen;
  3. de te gebruiken Bibob-indicatorenlijst vast te stellen;
  4. de nadere regels Bibob voor kennisgeving aan de Raad aan te bieden.