Besluiten college 15 september 2020

1. Besluit tot afwijzing verzoek onttrekking pad Kooilaan (Omkromte) aan de openbaarheid

Van: 1940204491 - VTH
Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen die zijn binnengekomen aangaande het voorgenomen besluit tot afwijzing van het verzoek tot onttrekking van het pad van de K. aan de openbaarheid;
  2. de later in gebrachte brief van 5 augustus 2020 niet in behandeling te nemen in verband met overschrijding van de indieningstermijn;
  3. te beslissen, conform het voorgenomen besluit en bijgevoegde conceptbeschikking, dat het verzoek tot onttrekking van het pad van de K. aan de openbaarheid wordt afgewezen.

2. Bestemmingsplan De Timpe 51A Balk

Van: 1940198264 - VTH
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

  1. de reactienota zienswijzen bestemmingsplan De Timpe 51A Balk vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan De Timpe 51A Balk als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPBLK20DETIMPE51A-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

3. Woningmarktrapportage De Fryske Marren 2019

Van: Z43557 - ruimtelijke ontwikkeling
De woningmarktrapportage De Fryske Marren 2019 vast te stellen.

4. Principeverzoek Oude Postweg 24a Rottum

Van: 1940213767 - VTH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan verplaatsing van de plattelandswoning op het perceel Oude Postweg 24a te Rottum.