Besluiten college 15 januari 2019

Dit item is verlopen op 24-01-2020.

1. Aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een vrijstaande bedrijfswoning in het kader van de regeling "Ruimte voor Ruimte" aan het Westeind 3 A te Oosterzee

Van: 1940144439 - VVH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een vrijstaande bedrijfswoning in het kader van de regeling "Ruimte voor Ruimte" aan het Westeind 3 A te Oosterzee onder de volgende voorwaarde dat de: 2 (kippen) schuren inclusief de aanwezige perceelsverhardingen zoals aangegeven in de Ruimtelijke onderbouwing op het perceel Buren 22 te Oosterzee, kadastraal bekend gemeente OTZOO, Sectie K, perceelnummer 547 moeten zijn verwijderd vóór er wordt gestart met de bouw van de bedrijfswoning aan het Westeind 3 A te Oosterzee;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
  3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 6 weken ter inzage te leggen.

2. Uitspraak rechtbank inzake beroep tegen verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een onbemand tankstation, het plaatsen van een luifel en het plaatsen van een reclamezuil (prijzenbord) aan de Technykwei 12 nabij Firmawei 17 D te Joure

Van: 1940117846 - VVH
Het college besluit te berusten in en uitvoering te geven aan de uitspraak van de rechtbank Noord – Nederland betreffende het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het oprichten van een onbemand tankstation, het plaatsen van een luifel en het plaatsen van een reclamezuil (prijzenbord) aan de Technykwei 12 nabij Firmawei 17 D. Het college wacht nadere advisering over het bezwaarschrift en de verdere procedure af.

3. Vaststellen gewijzigde bebouwde komgrens Tsjûkemarwei in Sint Nicolaasga in kader vaststelling bestemmingsplan Sint Nicolaasga-Uitbreiding bedrijventerrein Slotmolen

Van: 1940149635 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit

  1. de raad voor te stellen de huidige bebouwde komgrens bij minirotonde Tsjûkemarwei/De Wieken in Sint Nicolaasga op te heffen;
  2. de raad voor te stellen de nieuwe bebouwde komgrens vast te stellen op de Tsjûkemarwei ter plaatse van de nieuwe aansluiting van het fietspadgedeelte op de provinciale parallelweg, een en ander overeenkomstig bijgevoegd raadsbesluit.

4. Aanwijzing collectieve festiviteiten en vaststelling aantal incidentele festiviteiten

Van: 1940149220 - VVH
Het college besluit

  1. de collectieve festiviteiten (8) voor het jaar 2019 per dorp, conform bijlage, aan te wijzen;
  2. het aantal incidentele festiviteiten vast te stellen op 10 per jaar voor onbepaalde tijd.

Evenementen/openingen waarbij één of meerdere collegeleden aanwezig zijn

Datum : 24 januari 2019, 19.30 uur
Locatie : Treemter in Balk
Onderwerp : Infoavond AZC Balk
Wie : Burgemeester Veenstra