Besluiten college 14 januari 2020

1. Besluit op bezwaar

Van: 1940142121 - VVH
Het college besluit met in achtneming en op basis van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 15 april 2019 in stand te laten.

2. Principeverzoek herontwikkeling Aldewei 43, 43A en 45 in Oudega

Van: 1940138564 - VVH
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het ingediende principeverzoek voor de locatie Aldewei 43, 43a en 45 in Oudega.