Besluiten college 14 april 2020

1. Maatregelen gericht op het bieden van financiële zekerheid aan aanbieders jeugdhulp

Van: 1940208393 - samenleving
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de maatregelen die de gemeente Leeuwarden, als centrumgemeente, heeft genomen voor het bieden van financiële zekerheid aan aanbieders van Jeugdhulp voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
  2. de door de gemeente Leeuwarden getroffen maatregelen ook van toepassing te verklaren op de overeenkomsten die de gemeente rechtstreeks heeft gesloten met aanbieders en de overeenkomsten die pgb-houders hebben afgesloten met aanbieders voor het leveren van formele jeugdhulp.

2. Jaarplan baggeren vaarwegen 2020

Van: 1940206538 – ruimtelijk beheer
Het college besluit in te stemmen met het 'Jaarplan baggeren vaarwegen 2020'.