Besluiten college 13 november 2018

Dit item is verlopen op 26-11-2019.

1. Beantwoording vragen Raadslid C. van Hes FNP

Van: 194058379 - samenleving
Het college besluit het raadsmemo en het geactualiseerde uitvoeringsplan 2016 – 2020 voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisname aan de raad aan te bieden.

2. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen De Fryske Marren 2018 (Verordening gegevensverstrekking BRP DFM 2018)

Van: 1940144915 - publiekszaken
Het college besluit om de raad voor te stellen de Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen De Fryske Marren 2018 vast te stellen.

3. Principeverzoek wijzigen bestemming Lange Jerden 2 in Sloten

Van: 1940128427 - VVH
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening voor de realisatie van een groepsaccommodatie op het perceel Lange Jerden 2 in Sloten.

4. Herbenoeming lid adviesraad sociaal domein

Van: 1940143471 - samenleving
Het college besluit de heer Jan Michiel Alma per 1 november 2018 te herbenoemen tot lid van de adviesraad Sociaal Domein.

5. Opheffing openbare basisschool De Dam

Van: 1940119730 - samenleving
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen af te zien van het recht om de openbare basisschool De Dam in stand te houden.

6. Tarief huur beachvolleybalvelden

Van: 1940144743 – samenleving
Het college besluit de tarieven voor het huren van de beachsportvelden vast te stellen conform de tarieven voor een gymnastiekzaal.

7. Opheffing openbare basisschool De Beuk

Van: 19400110753 - samenleving
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen af te zien van het recht om de openbare basisschool De Beuk in stand te houden.

8. Straatnaamgeving Lyts Luchtenveld Joure

Van: 1940145608 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de naam Lyts Luchtenveld vast te stellen voor een nieuw te realiseren straat die aansluit aan het bestaande deel van de straat Lyts Luchtenveld, zoals op de bij dit besluit behorende situatietekening is aangegeven.

9. Jaarstukken 2017 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing

Van: 1940138122 - samenleving
Het college besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing en de gemeenteraad hierover te informeren.

10. Ondertekening convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

Van: 1940144635 - VVH
Het college besluit in te stemmen met het convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme.