Besluiten college 12 november 2019

1. Vaarweg Heerenveen

Van: 1940155964 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit, gelezen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân aan Provinciale Staten, Provinciale Staten per bijgevoegde brief te verzoeken om:

 1. het besluit om te stoppen met ontheffingen voor klasse Va schepen op de vaarweg Heerenveen te effectueren; en
 2. zonder volledige belangenafweging geen besluit te nemen over de door GS voorgestelde structurele breedte van schepen op de vaarweg Heerenveen.

2. Stand van zaken Club van Aanjagers van de Tsjûkemar

Van: 1940173129 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit kennis te nemen van de Tussenevaluatie Tsjûkemar en een Voortgangsrapportage en de raad te informeren over de actuele stand van zaken met een samenvattend raadsmemo.

3. Voorbereidingen om het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ weg te bestemmen

Van: 1940180477 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de raad voor te stellen om voorbereidingen te treffen om het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ weg te bestemmen en in verband hiermee in te stemmen met de start van de overleg- en inspraakprocedure voor het bestemmingsplan ‘Boornzwaag – Langweerder Wielen’ (NL.IMRO.1940.BPBOO19LANGWWIELEN-VO01).

4. Vaststelling startdocument Regionale Energie Strategie (RES)

Van: 1940178152 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. aan de raad voor te stellen om:
  a. deel te nemen in het traject voor de opstelling van de Friese Regionale Energiestrategie zoals omschreven in het Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân d.d. 15-7-2019;
  b. hiervoor een bijdrage beschikbaar te stellen van € 15.356,-;
  c. het bedrag onder b te dekken uit Budget Duurzaamheid;
 2. de gemeente Leeuwarden te machtigen om namens alle partijen als penvoerder en beheerder van de financiële middelen op te treden.

5. Memo Speel- en Natuurpark ‘De Hege Gerzen'

Van: 1940170805 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit kennis te nemen van de memo Speel- en Natuurpark 'De Hege Gerzen' en deze ter informatie naar de raad te sturen.

6. Convenant www.allefriezen.nl

Van: 1940186830 - bedrijfsvoering
Het college besluit met het convenant in te stemmen.

7. Intrekken verleende ontheffingen van het ingestelde eenrichtingsverkeer op de Kortestreek in Lemmer

Van: 1940188726 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. De verleende ontheffingen in te trekken;
 2. Taxi bedrijven te berichten in overeenstemming met brieven.