Besluiten college 12 mei 2020

1. Deelname aan regionaal project Zelf aan Zet

Van: 1940209765 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

  1. deel te nemen in het regionale project Zelf aan Zet;
  2. minimaal 10 deelnemers te selecteren, die voor een maximale trajectprijs van € 3.500,- per persoon deel gaan nemen;
  3. de volmacht te ondertekenen en hiermee het college van de gemeente Súdwest-Fryslân te machtigen voor de uitvoering van het aanbestedingstraject.

2. Divosa benchmark statushouders

Van: 1940211024 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met deelname van de gemeente De Fryske Marren aan de Divosa Benchmark Statushouders.

3. Toekenning extra ondermandaat voor besluiten APV en bijzondere wetten

Van: 1940208760 - VTH
De burgemeester besluit:

  1. in te stemmen met het toekennen van ondermandaat, inzake besluiten op het gebied van de APV en bijzondere wetten, e.e.a. zoals opgenomen in het bijgevoegde overzicht (onder)gemandateerde bevoegdheden van de burgemeester;
  2. de bijgewerkte lijst (onder)gemandateerde bevoegdheden van de burgemeester vast te stellen.

4. Intrekken monumentenstatus Polle 9a en 11 te Lemmer

Van: 1940205189 - VVH
Het college besluit:

  1. kennis nemen van de door de NCPN gestelde vraag met betrekking tot fabriekscomplex De Houtmolen in Lemmer en in te stemmen met de in de raadmemo voorgestelde reactie;
  2. kennis nemen van het verzoek tot intrekken van de monumentenstatus van de panden Polle 9a en Polle 11 in Lemmer;
  3. op basis van monumentenbeleid instemmen met het verzoek en de gemeentelijke monumentenstatus van Polle 9a en Polle 11 te Lemmer in te trekken en beide panden van de gemeentelijke monumentenlijst af te halen.