Besluiten college 11 juni 2019

Dit item is verlopen op 26-06-2020.

1. Sluiten uitvoeringsovereenkomsten met de FUMO

Van: 1940172182 - VVH
Het college besluit:

 1. tot het sluiten met de FUMO van de bij dit advies gevoegde uitvoeringsoveréénkomsten voor het uitvoeren van de basistaken en aanvullende taken;
 2. de bijlage ‘opgedragen taken’ als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de overéénkomsten in overleg met de FUMO jaarlijks nader uit te werken ten behoeve van de uitvoering van het daarop volgende jaar;
 3. de uitgewerkte bijlagen als bedoeld onder besluitpunt 2 voor enig jaar als gewaarmerkt en onverbrekelijk deel van de uitvoeringsoveréénkomst te beschouwen nadat de bijlage, volgens artikel 2 lid 3 van de overéénkomst, met een collegebesluit namens opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd;
 4. de bijlagen ‘opgedragen taken’ voor het jaar 2019 nader met de FUMO te bespreken en daarna vast te leggen.

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark nabij Welleweg 6 te Vegelinsoord

Van: 1940163601/OV 20190155 - VVH
Het college besluit:

 1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark nabij Welleweg 6 te Vegelinsoord;
 2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van besluitpunt 1;
 3. na de besluitvorming door de raad de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen.

3. Jaarrekening 2018, Begrotingswijziging 2019-1 en Begroting 2020 Gemeenschappelijke regeling Business Park Friesland

Van: 1940172178 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

 1. kennisnemen van de jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke regeling BPF;
 2. kennisnemen van de begrotingswijziging 2019-1;
 3. kennisnemen van de begroting 2020 Gemeenschappelijke regeling BPF;
 4. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

4. Het podium in park Herema State aan te wijzen als hangplek voor jongeren en hiervoor het hekwerk op het podium permanent te openen

Van: 1940166271 - VVH
Het college besluit:

 1. het podium in park Herema State aan te wijzen als hangplek voor jongeren en hiervoor het hekwerk op het podium permanent te openen;
 2. hieraan strikte voorwaarden en gedragsregels te verbinden;
 3. ambassadeurs (4) aan te wijzen om te dienen als aanspreekpunt;
 4. het installeren van een camera;
 5. het hekwerk tijdelijk dan wel permanent te sluiten als de jongeren de voorwaarden en gedragsregels niet of niet voldoende nakomen.

5. Vaste ligplaatsen passantenhaven Joure

Van: 1940172153 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. de huurder van de passantenhaven Joure geen toestemming te geven vaste ligplaatsen te verhuren;
 2. de huurder te informeren door middel van brief.