Besluiten college 11 februari 2020

1. Koersdocument Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Van: 1940193964 - samenleving
Het college besluit:

  1. het Koersdocument JOGG vast te stellen;
  2. in te stemmen met de in het plan van aanpak gestelde doelen en resultaten.

2. Vaststellen Startnotitie Cultuurnota 'Tijd voor een nieuwe cultuurnota 2021-2025'

Van: 1940193562 - samenleving
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de startnotitie 'Tijd voor een nieuwe cultuurnota 2021-2024';
  2. de startnotitie 'Tijd voor een nieuwe cultuurnota 2021-2024' ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

3. Jaarplan vGRP 2020

Van: 1940199287 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de werkzaamheden 2020, vallend onder de egalisatievoorziening Riolering;
  2. in te stemmen met de dekking van de kosten vanuit de egalisatievoorziening Riolering en het verantwoorden van de uitgaven in de Jaarrekening 2020.

4. Hitteplan - ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein om een lokaal hitteplan te ontwikkelen

Van: 1940194039 - samenleving
Het college besluit om geen lokaal hitteplan op te stellen en de Adviesraad Sociaal Domein conform brief hierover te berichten.

5. Straatnaamgeving Kameleonplein te Terherne

Van: 1940199283 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit de naam Kameleonplein vast te stellen voor het plein dat de toegang vormt tot de Kameleonboerderij in Terherne, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

6. Fusie Effect Rapportage schoolbestuur Ambion

Van: 1940193021 - samenleving
Het college besluit t.a.v. de Fusie Effect Rapportage van schoolbestuur Ambion een positief advies uit te brengen.

7. Vaststellen subsidieplafond voor kleine initiatieven Iepen Mienskipfûns (IMF) 2020 en drie tenders met verdeling van het plafond per tender

Van: 1940198703 - samenleving
Het college besluit:

  1. de drie tenders (indieningsperioden), inclusief plafond verdeling per tender, voor kleine initiatieven IMF 2020 vast te stellen;
  2. het subsidieplafond voor kleine initiatieven IMF 2020 vast te stellen op € 75.000,-.