Besluiten college 10 september 2019

1. Gemeentelijke aanpak 75 jaar bevrijding

Van: 1940181699 - bedrijfsvoering
Het college besluit:

  1. actief in te zetten op 75 jaar bevrijding in 2020, door middel van medewerking of initiatief op de voorgestelde activiteiten (zie bijlage);
  2. daarbij aan te sluiten bij de landelijke activiteiten, geïnitieerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei;
  3. actief inzetten op lokale initiatieven en het betrekken van de samenleving;
  4. de voortgang van activiteiten regelmatig te bespreken in het college;
  5. projectleiding neerleggen bij communicatie en voor communicatie en bestuurssecretariaat voor de periode 1 september 2019 tot 1 juli 2020 in totaal 24 uur formatie beschikbaar te stellen;
  6. voor 1 oktober helderheid hebben over de kosten (inclusief ambtelijke inspanning en gemeentelijke subsidies en bijdragen aan activiteiten) en de gemeenteraad voor te stellen om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen via de algemene reserve.

2. Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2019

Van: 1940174788 – VVH
Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2018. Het jaarverslag agenderen voor het overleg veiligheid – zorg.

3. Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang

Van: 1940180308 – samenleving
Het college besluit:

  1. het convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang vast te stellen en daarmee akkoord te gaan met de model-beleidsregels Landelijke toegankelijkheid Opvang zoals beschreven in het convenant;
  2. het convenant te ondertekenen;
  3. advies ter kennis van de raad brengen waarbij er expliciet op gewezen wordt dat het hier om een landelijk opgesteld model gaat.