Besluiten college 1 september 2020

1. Vast te stellen bestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel

Van: 1940178267 - VTH
Het college besluit:

  1. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen zoals verwoord in de Nota zienswijzen;
  2. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

2. Aanvraag omgevingsvergunning Kerkpad 7 Haskerhorne voor het planologisch mogelijk maken van een tweede woning in de woonboerderij op het perceel

Van: 1940213118 - VTH
Het college besluit:

  1. tot het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor het planologisch mogelijk maken van een tweede woning in de woonboerderij op het perceel Kerkpad 7 Haskerhorne;
  2. de raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven te behoeve van besluitpunt 1;
  3. de raad voor te stellen de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

3. Vaststellen bestemmingsplan Fjildwei 9 Akmarijp

Van: 1940200659 - VTH
Het college besluit:

  1. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Fjildwei 9 Akmarijp als opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPAK20FJILDWEI9-VA01ongewijzigd vast te stellen;
  2. het besluit hogere grenswaarde geluid vanwege wegverkeer op de gevel van de nieuwe woning op het perceel Fjildwei 9 Akmarijp te verlenen.

4. Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Aldewei te Oudega (parkeerplaatsen bij de Johannes de Doperkerk)

Van: 1940207481 - ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Aldewei naast de kerk van Oudega aan te wijzen conform verkeersbesluit.

5. Bestemmingsplan Oudehaske – Jousterweg 18

Van: 1940210098 - VTH
Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Oudehaske - Jousterweg 18 en de bestemmingsplanprocedure te starten voor dit plan.

6. Besluit op bezwaar sluiting Opiumwet

Van: 1940203005 - bestuur en concernadvies
De burgemeester besluit:

  1. het bezwaar ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit in stand te laten;
  3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.